รู้จักอาจารย์ ม.ต้น ของ
OnDemand

อาจารย์ทุกท่านของ OnDemand มีเทคนิคการสอนที่เฉพาะตัว
ไม่ซ้ำใคร ทำให้การเรียนไม่น่าเบื่อ และยากอีกต่อไป

ฟิสิกส์

พี่เต้ย

ดร.ไพฑูรย์ คงเสรีภาพ
ครูออนดีมานด์

พี่เกรท

สรณภพ เทวปฏิคม
ครูออนดีมานด์

พี่เฟรนด์

ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ
ครูออนดีมานด์

คณิตศาสตร์

พี่แท็ป ALevel

ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล
ครูออนดีมานด์

พี่ป่าน

มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา
ครูออนดีมานด์

เคมี

พี่เคน

เคน อรรถเวชกุล
ครูออนดีมานด์

พี่หมู

โสภณ วณิชพรประเสริฐ
ครูออนดีมานด์

ชีวะ

พี่วิเวียน

นพ. วีรวัช อเนกจำนงค์พร
ครูออนดีมานด์