ครูหมู
โสภณ วณิชพรประเสริฐ

#วิทย์ติดภาพ
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง

เทคนิคการสอนกับการทดลอง

เทคนิคการสอนจะมีการผสมผสานการเรียนของ ทดลองวิทยาศาสตร์ เข้าไปในการเรียน เพื่อให้น้องๆ เกิดภาพจำ เวลานำไปทำข้อสอบ

เทคนิคการใช้เพลง

ให้น้องๆสามารถจำวิชาเคมีได้ผ่านบทเพลง

สอนละเอียดครบทุกเนื้อหา

สรุปสูตรเคมีที่มากมายให้เหลือเพียง 1 หน้า กระชับทุกประเด็นสำคัญให้เห็นภาพ เข้าใจ ไม่ต้องท่องจำ นำไปใช้ทบทวนภาพรวมเนื้อหาก่อนสอบได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ครูออนดีมานด์

โสภณ วณิชพรประเสริฐ

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ประสบการณ์การสอน วิทยากร และนักวิชาการ
  • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ในสถาบันกวดวิชามากกว่า  10 ปี
  • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET, PAT, TCAS วิทยาศาสตร์” ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิเช่น  ขอนแก่นวิทยายน เตรียมอุดมพัฒนาการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  พระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเมืองสุราษธานี

คลิปตัวอย่างการสอน

บรรยากาศการสอน

Pack กลุ่มพื้นฐานเคมี การแยกสารและการเปลี่ยนแปลง

Pack กลุ่มความเข้มข้นฯ กรด - เบส อะตอมและพันธะเคมี

อะตอม ตารางธาตุ และพันธะเคมี