ประถมศึกษา

OnDemand
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง

พี่ๆ ครูประถม OnDemand

มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา

 • ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho : MEXT สาขา วิศวกรรมศาสตร์
 • สอนโครงการสอบแข่งขัน ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สอวน. สสวท. สมาคมคณิตศาสตร์ สพฐ. IJSO
 • อาจารย์รับเชิญหลักสูตร Gifted ของโรงเรียนชั้นนำ

ศิริชัย เพชรชู

 • ทุนปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA – นิด้า)

 • ทุนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาตรี 

 • ทุน ( คณิตศาสตร์ ) สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

   

ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ​

          ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ฟิสิกส์นอกเมือง และ โครงการติวเข้ม ด้านฟิสิกส์ ทั่วประเทศ

          ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษา     สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

โสภณ วณิชพรประเสริฐ

 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • ประสบการณ์การสอน วิทยากร และนักวิชาการ
 • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ในสถาบันกวดวิชามากกว่า  10 ปี
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET, PAT, TCAS วิทยาศาสตร์” ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศมากกว่า 100 โรงเรียน ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ อาทิเช่น  ขอนแก่นวิทยายน เตรียมอุดมพัฒนาการ จุฬาภรณราชวิทยาลัย  พระหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนเมืองสุราษธานี

พุทธชาด จันทร์เมือง

 • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง

 • ปริญญาโท นิสิตทุน วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

 • ประสบการณ์การสอนวิทยาศาสตร์สำหรับประถมมากกว่า 8 ปี
 • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์  ด้านเคมี  ในสถาบันกวดวิชา  มากกว่า 10 ปี
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติวO –NET วิทยาศาสตร์” ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ  รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ  โรงเรียนสามเสนนอก, อนุบาลนครราชสีมา

ศุจิกา จาตุรนต์พงศา

 • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  วิชาเอกชีววิทยา  สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 •  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • ประสบการณ์การสอน และนักวิชาการวิทยาศาสตร์  ด้านชีววิทยา  ในโรงเรียนชื่อดังระดับมัธยมศึกษา  และสถาบันกวดวิชามากกวา 10ปี
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “เมจิ เทนไซ –พร้อมฟิต พิชิตขอสอบ ม.1”
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์–รายวิชา PAT 2 ชีววิทยา”
 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET วิทยาศาสตร” ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
 • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

วาเลนไทน์ อินทิยศ

 • ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์เอกวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา (เกียรตินิยม อันดับ 2) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • ปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 • อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา, วิทยาศาสตร์พื้นฐาน
 • อาจารย์ประจำวิชาชีววิทยา รายการตื่นมาติว admission ทาง GMM25 
 • อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์ETV สถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 • อาจารย์ผู้สอนวิทยาศาสตร์กันตนา มูฟวี่ มอลล์
 • ผู้ร่วมจัดโครงการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทเกมการศึกษาสามมิติ (3D Education Multi-Player Game 
 • อาจารย์ประจำวิชาวิทยาศาสตร์TutorME ทาง MONO29
 •  

รวมพลคนเก่ง

Ondemand

แผนการเรียนรวมประถม

 

ปิดเทอม 2

เปิดเทอม 1

ปิดเทอม 1

เปิดเทอม 2

ระดับชั้นมี.ค.-65เม.ย.-65พ.ค.-65มิ.ย.-65ก.ค.-65ส.ค.-65ก.ย.-65ต.ค.-65พ.ย.-65ธ.ค.-65ม.ค.-66ก.พ.-66
ป.4 4813 Classic ป.4 เทอม 2 (วิทย์+คณิต)
ป.5 4805/4007 Classic ป.5 เทอม 2 (วิทย์+คณิต) 4008/4806 Classic ป.6 เทอม 2 (วิทย์+คณิต)
ป.68118 /9203 ติวเข้ม สอบเข้า ม.1 (วิทย์+คณิต)9219 /8121 Upskill สอบเข้า สสวท., สพฐ. (วิทย์+คณิต)
9218/8122 Upskill สอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง (วิทย์+คณิต)
9218/8122 Upskill สอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง (วิทย์+คณิต)Mocked Exam ทบทวนก่อนสอบเข้า ม.1
Upskill สอบเข้า ม.1 โรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง

คอร์สเรียนแนะนำสำหรับน้องๆประถม