พี่ชัวร์
ศิริชัย เพชรชู

"ไม่มีมั่ว ชัวร์ ป๊าบ"
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
พี่โหน่ง
Ondemand

ศิริชัย เพชรชู

  • ทุนปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  (NIDA – นิด้า)

  • ทุนประกาศนียบัตรวิชาชีพครูคณิตศาสตร์ – วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากรปริญญาตรี 

  • ทุน ( คณิตศาสตร์ ) สสวท. สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     

ประสบการณ์

  • การสอนคณิตศาสตร์ ในโรงเรียนและสถาบันที่มีชื่อเสียง  มากกว่า 15ปี
  • วิทยากรพิเศษและคณะกรรมการรางหลักสูตรการเรียนการสอนดานคณิตศาสตร์  ของ สสวท.
  • วิทยากรพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ  ในโครงการพัฒนาการเรียนการสอนให้แก่บุคลากรทางการศึกษา
  • วิทยากรพิเศษโครงการห้องเรียน Gifted โรงเรียนชื่อดัง 

คลิปตัวอย่างการสอน

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่งคณิตศาสตร์

Ondemand
Ondemand
Ondemand

Pack วิทย์ฯ-คณิตฯ เล่ม 4

Pack วิทย์ฯ-คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 2

คณิต Classic ป.5 เทอม 1