Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

พี่ตั๊ก
ศุจิกา จาตุรนต์พงศา

ศุจิกา จาตุรนต์พงศา

  • ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต  เกียรตินิยมอันดับสอง  วิชาเอกชีววิทยา  สาขาวิชามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  •  ปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์

  • ประสบการณ์การสอน และนักวิชาการวิทยาศาสตร์  ด้านชีววิทยา  ในโรงเรียนชื่อดังระดับมัธยมศึกษา  และสถาบันกวดวิชามากกวา 10ปี
  • วิทยากรพิเศษ โครงการ “เมจิ เทนไซ –พร้อมฟิต พิชิตขอสอบ ม.1”
  • วิทยากรพิเศษ โครงการ “แบรนด์ซัมเมอร์แคมป์–รายวิชา PAT 2 ชีววิทยา”
  • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET วิทยาศาสตร” ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ
  • อดีตอาจารย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

คลิปตัวอย่างการสอน

บรรยากาศการสอน

ทำเนียบเด็กเก่ง

Laboratory of Science รวม ป.5-ป.6

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 4 - วิทยาศาสตร์กายภาพ

Pack วิทย์ฯ - คณิตฯ Advanced เล่ม 1