tpat1

12 มหาวิทยาลัยและคณะสายวิทย์สุขภาพ ที่ไม่ใช้ TPAT1!

tpat1

ทางเลือกของน้องๆ ที่ไม่มี TPAT1 แต่…อยากเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพ 

น้องๆ คนไหนอยากเรียนคณะสายวิทย์สุขภาพ อย่างคณะแพทย์ ทันตะ สัตวแพทย์ หรือเภสัชบ้างยกมือขึ้น🙋🏼‍♀️💕 แน่นอนว่าน้องๆ หลายๆคน ก็คงให้ความสนใจไม่น้อย แต่น้องๆ ก็คนสงสัยว่าถ้าไม่อยากสอบ TPAT1 แต่อยากยื่นเข้าคณะสายวิทย์สุขภาพสามารถทำได้ไหมนะ? ขอบอกเลยว่าทำได้! 🤩

วันนี้เราจะพาน้องๆ ไปเปิดชื่อมหาวิทยาลัยที่เปิดรับสมัครในคณะสายวิทย์สุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นคณะแพทยศาสตร์, ทันตแพทยศาสตร์, สัตวแพทยศาสตร์ และเภสัชศาสตร์ ที่ไม่ใช้คะแนน TPAT1 กัน!✨

เราไปดูที่ “รอบโควตา” กันก่อนเลย โดยรอบนี้ บอกเลยว่ารอบนี้เปิดกันแบบจุกๆ 

1.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการผ่านความร่วมมือทางวิชาการกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ 

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT และ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์

โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนกำเนิดวิทย์ 

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ/สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

: ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1  A-Level สังคมศึกษา  A-Level ภาษาไทย  A-Level ภาษาอังกฤษ  A-Level ฟิสิกส์ A-Level เคมี และ  A-Level ชีววิทยา

โครงการจุฬาฯ-ชนบท 

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT และ A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ TGAT และ TPAT3

โครงการรับนร.จากรร.สาธิต จุฬาฯ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1  A-Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์  และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชอุตสาหการ/สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1  A-Level สังคมศึกษา  A-Level ภาษาไทย  A-Level ภาษาอังกฤษ A-Level ฟิสิกส์  A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

2.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

 • คณะเภสัชศาสตร์ : ใช้คะแนน TGAT, เลือก A-Level 1 รายวิชา

โครงการรับนร.จากรร.สาธิต ม.ธรรมศาสตร์

 • คณะแพทยศาสตร์ : ใช้ Portfolio, BMAT, TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP, TGAT
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ :ใช้ Portfolio, TOEFL/IELTS/TU-GET/CU-TEP, TGAT, A-Level ชีววิทยา, เคมี
 • คณะเภสัชศาสตร์ :ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมีและ A-Level ชีววิทยา

โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

 • คณะเภสัชศาสตร์ :ใช้ TGAT, เลือก A-Level 1 รายวิชา

3.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT และ TPAT3

โครงการรับนร.ดีเด่นจากรร.สาธิต ม.เกษตรฯ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT, TPAT3, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬา

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT และ TPAT3

โควตาสัตวแพทย์เกษตรคืนถิ่น

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT, TPAT3, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

โครงการลูกพระพิรุณ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT, TPAT3, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

4.มหาวิทยาลัยศิลปากร

โควตา 28 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

 • คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการปกติ/โครงการพิเศษ) : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1 A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา และวิชาเฉพาะมหาวิทยาลัย (PSAT)

5.มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

 • คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

6.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ภาษาไทย, A-Level สังคมศึกษา, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ภาษาไทย, A-Level สังคมศึกษา, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

7.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โควตาภูมิภาคใต้

 • คณะแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ/สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

8.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

 • คณะแพทยศาสตร์ : ใช้ NETSAT ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยาและฟิสิกส์

โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 • คณะทันตแพทยศาสตร์ : ใช้ NETSAT ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยาและ ฟิสิกส์
 • คณะเภสัชศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) : ใช้ NETSAT ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยาและฟิสิกส์
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ NETSAT ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, เคมี, ชีววิทยาและฟิสิกส์

9.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โครงการการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือฯ

 • คณะแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์,A-Level เคมีและ A-Level ชีววิทยา
 • คณะทันตแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level  สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา,A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา
 • คณะเภสัชศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

โครงการแพทย์ CPIRD

 • คณะแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา และคะแนนภาษาอังกฤษ (CMU-eTEGs/TOEFL/IELTS/CU-TEP)

โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level สังคมศึกษา, A-Level ภาษาไทย, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

10.มหาวิทยาลัยนเรศวร

โควตาภาคเหนือ

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ TGAT,  A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา, A-Level ฟิสิกส์ และ A-Level ภาษาอังกฤษ

11.มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการรับตรงโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา, A-Level ฟิสิกส์และ A-Level ภาษาอังกฤษ

12.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ ใช้คลิปวิดีโอ, สอบสัมภาษณ์

 

หลังจากไปส่องรอบโควตามากันแล้ว ต่อไป เรามาดูที่รอบ “Admission” กันบ้างดีกว่า ขอบอกเลยว่ารอบนี้ก็เปิดเยอะไม่แพ้กันเลย 💕

1.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา และ A-Level อังกฤษ

2.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

3.มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะเภสัชศาสตร์ (โครงการปกติ/โครงการพิเศษ) : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

4.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ/การบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1,  A-Level ภาษาอังกฤษ,  A-Level ฟิสิกส์,  A-Level เคมีและ A-Level ชีววิทยา

5.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการ/สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level ภาษาอังกฤษ, A-Level ฟิสิกส์, A-Level เคมีและ A-Level ชีววิทยา
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้คะแนน TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

6.มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะเภสัชศาสตร์ โครงการพิเศษ : ใช้ TGAT, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1,A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา, A-Level ฟิสิกส์ และ A-Level ภาษาอังกฤษ
 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT, TPAT3, A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา, A-Level ฟิสิกส์,A-Level ภาษาอังกฤษ และ A-Level ภาษาไทย

7.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ : ใช้ TGAT, คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี และ A-Level ชีววิทยา

8.มหาวิทยาลัยนเรศวร

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ TGAT, คะแนน A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา, A-Level ฟิสิกส์ และ A-Level ภาษาอังกฤษ

9.มหาวิทยาลัยพะเยา

 • คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม : ใช้ A-Level คณิตศาสตร์ประยุกต์1, A-Level เคมี, A-Level ชีววิทยา, A-Level ฟิสิกส์และ A-Level ภาษาอังกฤษ

เป็นยังไงกันบ้าง? ได้ข้อมูลจุกๆ กันเลยใช่ไหม ? อยากเข้าคณะหรือมหาวิทยาลัยไหนอย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมล่ะ! ที่สำคัญข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงได้นะ ยังไงน้องๆ ก็อย่าลืมตรวจเช็กจากทางมหาวิทยาลัยอีกทีเพื่อความชัวร์กันด้วยนะะ สู้ๆ นะน้องๆ !🤩💕✨

บทความที่เกี่ยวข้อง : 12 อาชีพ สายวิทย์สุขภาพ ยอดนิยม

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

ดีลดี ดีลเดียวก่อนหมดวันแห่งความรัก สมัครเลย

วันนี้เท่านั้น! รับ ID Book ฟรีทันที

ที่สาขาออนดีมานด์

พี่ออนดี้ส่งโมเมนต์สุดพิเศษให้น้อง

ต้อนรับวันวาเลนไทน์

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

เหลือเวลา

ชั่วโมง
นาที

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าเก่า

วันสุดท้ายแล้ว
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ

พบกับข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่