Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
อาชีพสายวิทย์

12 อาชีพ สายวิทย์สุขภาพ ยอดนิยม

อาชีพสายวิทย์
มารู้จัก 12 อาชีพ สายวิทย์สุขภาพ ยอดนิยม มีอะไรกันบ้าง

1.นักกายภาพบำบัด
เป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค ที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต

2.นักจิตวิทยาคลินิก
นักจิตวิทยาคลินิกมีหน้าที่ประเมินความบกพร่องทางจิตด้วย แบบทดสอบทางจิตวิทยาและข้อมูลของผู้ป่วย ให้คำปรึกษาและการรักษาทางจิตวิทยาร่วมกับจิตแพทย์และแพทย์อื่นๆ มีทั้งให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือทำเป็นกิจกรรมกลุ่มบำบัด เช่น เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง จนแขนขาใช้ไม่ได้ และยังทำใจยอมรับไม่ได้ จึงต้องมารับการบำบัดจากนักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น

3.นักเวชศาสตร์การกีฬา
เป็นหนึ่งในการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยนำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การเล่นกีฬาเกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด และทำให้ผู้ที่บาดเจ็บสามารถกลับไป
เล่นกีฬาได้ดังเดิม ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อร่างกายสมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด

4.ทันตแพทย์
คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก

5.พยาบาล
เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขุ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้

6.เภสัชกร
มีหน้าที่จ่ายยาให้ผู้ป่วย แนะนำการใช้ยา ติดตามการใช้ยาให้ผู้ป่วย และเป็นผู้ผลิตยา เภสัชกรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคลินิก โรงพยาบาล และเภสัชชุมชนซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วโลก ทางเลือกหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกร คือการปฏิบัติงานในร้านขายยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านเอง

7.แพทย์
มีหน้าที่ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

8.นักเทคนิคการแพทย์
ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีในห้องปฏิบัติการ เพื่อนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการประเมินสุขภาพการวินิจฉัยและป้องกันโรค วิเคราะห์สารพิษ สารปนเปื้อนต่างๆ ในร่างกายมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

9.นักทัศนมาตรศาสตร์
เป็นสาขาวิชาประยุกต์ทางด้านการแพทย์และฟิสิกส์ด้านแสง มาแก้ไขปัญหาของระบบการเห็นของมนุษย์ มีหน้าที่ในการดูแลสสุขภาพสายตา ตรวจ วินิจฉัย แก้ไขและป้องกันความผิดปกติทางด้านสายตาด้วยวิธีการทางทัศนมาตรหรืออุปกรณ์

10.นักรังสีวิทยา / รังสีเทคนิค
ทำงานคล้ายคลึงกับนักเทคนิคการแพทย์ แต่เชี่ยวชาญเฉพาะรังสีวิทยาโดยตรง กล่าวคือ ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย โดยใช้เครื่องมือเทคโนโลยีด้านรังสีวิทยามาวิคราะห์ วิจัย ทำหน้าที่ตรวจ X-Ray และสามารถวิเคราะห์ผลได้

11.นักโภชนาการทางการแพทย์
มีหน้าที่สำคัญมาก ที่จะต้องจัดอาหารให้เหมาะสมสภาพผู้ป่วยแต่ละกลุ่ม นักโภชนาการมีหน้าที่วางตารางการจัดอาหารให้เหมาะสมกับสภาพผู้ป่วย โดยสามารถคำนวณค่าแคลลอรี สารอาหารที่เหมาะสมส่วนประกอบอาหารที่ต้องหลีกเลี่ยง หรือส่วนประกอบทดแทนที่สามารถเพิ่มสารอาหารได้เท่าเทียมกัน

12.นักกิจกรรมบำบัด
คือ การส่งเสริมให้บุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วย ผู้พิการทางกายเด็กที่มีปัญหาด้านพัฒนาการหรือการเรียนรู้ ผู้ป่วยจิตเวช ผู้สูงอายุ ฯลฯ สามารถทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งนักกิจกรรมบำบัดจะต้องอาศัยความรู้หลายๆ ด้าน เพื่อช่วยลดข้อจำกัดทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของบุคคลเหล่านั้น