Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
แกทเชื่อมโยง

GAT เชื่อมโยง กับ 5 เคล็ดลับทำ แกทเชื่อมโยง

แกทเชื่อมโยง
GAT เชื่อมโยง : แกทเชื่อมโยงเป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไป (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ มี 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
มีคะแนนเต็ม 150 คะแนน
ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ มีคะแนนเต็ม 150 คะแนน

ประกอบด้วย
- Speaking and Conversation
- Vocabulary
- Structure and Writing
- Reading Comprehension
GAT เชื่อมโยง เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน 5 เคล็ดลับง่ายๆ ในการทำ แกทเชื่อมโยง

1.แกทเชื่อมโยง : อ่านตัวเลือกข้อความที่กำหนดทั้งหมดก่อน ในการสอบส่วนของ GAT เชื่อมโยงจะมีการกำหนดข้อความมาให้ ซึ่งในข้อความจะมีเลขกำกับไว้ ดั้งนั้นก่อนเริ่มทำข้อสอบ ให้อ่านข้อความทั้งหมดที่กำหนดมาให้ครบก่อน แต่ย้ำว่า อ่านให้ครบอย่าเพิ่งคิดเชื่อมโยงไปเองเด็ดขาด

2.แกทเชื่อมโยง : เติมเลขที่กำกับลงในโจทย์ เมื่อเห็นข้อสอบในส่วนของข้อความแล้วให้เริ่มอ่านโจทย์แล้วค่อยเติมตัวเลขที่กำกับลงไปในข้อความ โดยข้อความจะมีความหนาจากข้อความทั่วไป และเป็นข้อความที่มีเลขกำกับที่อ่านมาก่อนหน้านี้

3.แกทเชื่อมโยง : อ่านโจทย์ แล้วหาคำแฝง ในโจทย์ที่ให้มานั้นมักจะมีคำแฝงอยู่ที่ไม่ได้ทำตัวอักษรหนาๆ เอาไว้ แต่ในโจทย์และบริบทจะพูดถึงเรื่องเดียวกัน โดยให้สังเกตุบริบทข้อความที่ไม่ได้มีตัวหนา แต่ในบริบทนั้นได้พูดถึง แล้วจึงเติมหมายเลขลงไปให้ตรงกับเลขกำกับและข้อความที่กำหนด

4.แกทเชื่อมโยง : เริ่มลากเส้นไปเรื่อยๆ เพื่อสังเกตการเชื่อมโยง เมื่ออ่านโจทย์แล้ว ให้เริ่มอ่านไปลากเส้นใต้คีย์เวิรด์ไปเรื่อยๆ แล้วก็จะค่อยๆ เห็นถึงความสัมพันธ์ของข้อความมากขึ้นเรื่อย ๆ อย่าลืมมองคีย์เวิร์ดหลักๆ จนพลาดคีย์เวิร์ดแปลก ๆ โดยให้สังเกตมองดูรอบ ๆ ว่ามีเลขอะไรรอบ ๆ นั้นไหม เพราะส่วนมากแล้วบริบทที่มีเลขใกล้ ๆ กันจะมีบริบทที่สอดคล้องกัน หรือส่งผลต่อกัน

5.แกทเชื่อมโยง : เขียนคำตอบเติมสัญลักษณ์ เวลาเขียนคำตอบนั้นให้สังเกตดูจากเส้นที่ลากออกไปว่าข้อความที่กำหนดมานั้นทำอะไรกับข้อความนั้น ๆ และเชื่อมโยงกับข้อความนั้นอย่างไร ทำให้เกิด, เป็นส่วนประกอบ, ทำการยับยั้ง, หรือข้อความนั้น ไม่มีอะไรเกี่ยวข้อง

เชื่อว่าการฝึกมือหัดทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ จะทำให้น้องๆ พิชิตข้อสอบ แกทเชื่อมโยงได้ไม่ยาก อย่าลืมฝึกมือและใช้เทคนิคในการทำแกทเชื่อมโยงบ่อยๆ นะ