Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
คณะสื่อสาร

10 คณะด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรกันบ้าง

คณะสื่อสาร

มาดู 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ แต่ละมหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรบ้าง?

ปัจจุบันคณะด้านการสื่อสารถือเป็นคณะที่ได้รับความสนใจ และมีความเติบโตในสายงาน อีกทั้งยังสามารถไปต่อยอดทำงานได้ในหลายสายหากจบคณะด้านการสื่อสาร เราจึงขอแนะนำ 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ ดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ชื่ออะไรกันบ้าง

1.คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และการภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Management ในระดับปริญญาตรี

2.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน โดยจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม

3.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจโดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มุ่งสู่สากล บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคม บริหารจัดการภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ค่านิยม : คุณธรรมและจริยธรรม, ความเป็นไทย, ความคิดสร้างสรรค์ และรู้ทันดิจิทัล

4.สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถือเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยที่มีสาขาเกี่ยวข้องในด้านการสื่อสารเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับงานในด้านศิลปะแขนงต่างๆในการสื่อสาร หลักทฤษฎี องค์ประกอบ กระบวนการ วิธีการนำเสนอเรียนรู้ในการเป็นผู้ส่งสารคือ การทำสื่อในด้านต่างๆ สร้างสรรค์ผลงานอย่างไรให้น่าสนใจและทำอย่างไรให้ผู้รับสารเข้าใจ

5.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
ซึ่งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนโดยผสานศาสตร์ทางศิลปะซึ่งเป็นศาสตร์แขนงที่มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความเชี่ยวชาญกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ขึ้น ในปีการศึกษา 2546 ครั้งแรกเปิดสอน 2 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ โดยการผสานศาสตร์ทางการบริหารจัดการกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ โดยผสานศาสตร์ทางศิลปะกับศาสตร์ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยคณะสาขานิเทศน์ศาสตร์ แบ่งเป็น 3 เอก ได้แก่ ภาพยนตร์ (Film), เอกการสื่อสารมวลชน (Mass communication) และ เอกการสื่อสารเชิงธุรกิจ (Business communication)

คณะสื่อสารนิเทศศาสตร์

6.คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หรือ Masscomm ที่น้อง ๆ รู้จัก มี วิสัยทัศน์ คือ ต้องการเป็นสถาบันการศึกษาด้านการสื่อสารชั้นนำ และมี พันธกิจที่มุ่งผลิต บัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม สามารถวิจัยเพื่อสังคมสร้างสรรค์ และการบริการวิชาการเพื่อสังคมเป็นสุข ในระดับปริญตรีเปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตรการสื่อสารมวลชน, หลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัล นั้นเอง


7.คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพนั้นมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตนักวิชาชีพที่รู้จริงด้านวิชาการ และปฏิบัติได้จริงอย่างมืออาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศ คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม เปี่ยมล้นด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และตระหนักถึงภาระหน้าที่ของนักสื่อสารมวลชน ในการถ่ายทอดและสะท้อนภาพของสังคมโดยสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และธำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมของสังคม อันสอดคล้อง กับปณิธานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มุ่งสร้างบัณฑิตที่มี “ความรู้คู่ความดี” และบอกได้เลยว่ามีหลากหลายสาขาวิชาให้ได้เลือกเรียนมากมาย


8.วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
มาดูกันที่มหาวิทยาลัยทางอีสานกันบ้าง หนึ่งในคณะสาขาที่น่าสนใจคือ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเป้าหมายเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะและความสามารถในการสื่อสาร ผู้สำเร็จการศึกษาควรมีความรู้ด้านภาษาและการใช้เทคโนโลยีเพื่อถ่ายทอดข้อมูลซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ผู้สำเร็จการศึกษาจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารในประเทศไทยและในประเทศต่าง ๆรวมถึงมีจรรยาบรรณวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและศีลธรรม และผู้สำเร็จการศึกษาสามารถทำงานในด้านมัลติมีเดียและสื่อมวลชนที่เกี่ยวกับธุรกิจกาประชาสัมพันธ์ การสร้างโฆษณา การออกแบบสื่อและการเป็นกรรมการตัดสินงานแสดงต่าง ๆ


9.วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลากหลายสาขาวิชาดังนี้ สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร, สาขาวิชานวัตกรรมการโฆษณาและสื่อสร้างสรรค์, สาขาวิชา การเขียนบทและการกำกับภาพยนตร์และโทรทัศน์, สาขาวิชาสื่อสารการตลาดดิจิทัล, สาขาวิชามัลติมีเดีย, สาขาวิชานิเทศศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยุและโทรทัศน์มัลติแพลตฟอร์ม, สาขาวิชาสื่อสารการแสดง, สาขาวิชาคอนเทนต์และสื่อดิจิทัล, สาขาวิชาการภาพยนตร์ดิจิทัล, และสาขานิเทศศาสตร์ (นานาชาติ)


10.คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิยาลัยพะเยา
โดยหลักสูตรด้านการสื่อสารนั้นเปิดสอนทั้งหมด 2 หลักสูตรคือ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารสื่อใหม่ โดยมีปรัชญาหลักสูตรมุ่งสู่การเป็นศาสตร์แห่งการสร้างสรรค์เนื้อหาผ่านสื่อกลางหรือเทคโนโลยีการสื่อสารให้เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของมนุษย์ ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันเท่านั้นแต่ยังจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งระดับปัจเจก ชุมชนและสังคม