Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี65 จะเป็นอย่างไร?

ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี 65 จะเป็นอย่างไร?

ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี65 จะเป็นอย่างไร?


สำหรับ สสวท. ปี 65 จะมีการทดลองสอบในวันที่ 26 ก.พ. 2565 และสอบจริงรอบแรก วันที่ 5 มี.ค. 2565 เพื่อการเตรียมตัวที่ดี มาดูกันดีกว่า ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี 65 จะเป็นแบบไหน? มีกี่ข้อ? มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?!

 

1. วิชาคณิตศาสตร์

1.1 แบบทดสอบเป็นแบบเติมคำตอบ จำนวน 25 ข้อ และใช้เวลาสอบ 120 นาที

1.2 กรอบการประเมิน เน้นการใช้ข้อมูล สถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาและหาคำตอบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

1.2.1 ด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

1.2.2 ด้านตัวชี้วัดอัจฉริยะลักษณะทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วย

 • ทักษะการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา คิดวิเคราะห์ วางแผน แก้ปัญหาและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยคำนึงถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบ
 • ทักษะการให้เหตุผล เป็นความสามารถในการใช้เหตุผล รับฟังและให้เหตุผลสนับสนุนหรือโต้แย้งเพื่อนำไปสู่การสรุป โดยมีข้อเท็จจริงทางคณิตศาสตร์รองรับ
 • ทักษะการเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ เป็นความสามารถในการใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เนื้อหาต่าง ๆ หรือศาสตร์อื่น ๆ และนำไปใช้ในชีวิตจริง
 • พฤติกรรมความสนใจ เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสนใจทางคณิตศาสตร์ เช่น แสดงความเข้าใจเนื้อหาคณิตศาสตร์และอธิบายได้
 • พฤติกรรมการนำไปใช้ เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเข้าใจในองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • พฤติกรรมการสร้างองค์ความรู้ เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกความสามารถในการนำข้อมูลที่มีมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่

2. วิชาวิทยาศาสตร์

2.1 แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และใช้เวลาสอบ 120 นาที

2.2 กรอบการประเมิน เน้นการใช้ข้อมูล สถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา และหาคำตอบ โดยมีองค์ประกอบดังนี้

2.2.1 ด้านเนื้อหา เป็นเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ตามมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

2.2.2 ด้านตัวชี้วัดอัจฉริยะลักษณะทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย

 

 • ทักษะการเก็บข้อมูล เป็นทักษะในการสืบเสาะ ค้นคว้าให้ได้มาซึ่งข้อมูล รวมถึงการอ่านและจัดการข้อมูล
 • ทักษะการทดลอง เป็นทักษะในการตั้งสมมติฐาน การกำหนดและควบคุม ตัวแปร การเลือกใช้อุปกรณ์การวัด นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล และแก้ไขข้อผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนของการทดลองได้
 • ทักษะการประเมินข้อมูล เป็นทักษะในการพิจารณาข้อมูล เพื่อให้ได้แนวโน้ม แนวคิดหรือข้อสรุปจากข้อมูล
 • พฤติกรรมความสนใจ เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความสนใจทางวิทยาศาสตร์ เช่น แสดงความเข้าใจเนื้อหาวิทยาศาสตร์และอธิบายได้
 • พฤติกรรมการนำไปใช้ เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความเข้าใจในองค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

จากแก่นลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี 65 นี้ จะช่วยให้น้องๆ เข้าใจเป้าหมายของโจทย์ และทำให้รู้ทางแนวข้อสอบมากขึ้นนั่นเอง

สำหรับรายละเอียดอื่นๆ เราจะอัพเดทให้เรื่อยๆ นะคะ นอกจาก ลักษณะข้อสอบ สสวท. ปี 65 แล้วมีข่าวสารมากมายคอยอัพเดท กดติดตามข่าวสารสำหรับน้องๆ ประถมฯ โดยเฉพาะได้ที่
  https://www.facebook.com/medicalondemand

 

หรืออยากวางแผนการเรียน สามารถเข้ามาดูได้ที่

www.ondemand.in.th/ประถม