Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ

รวมข้อสอบ ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ปี 2558 – 2562 พร้อมเฉลย

ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ

ข่าวดีสำหรับน้องๆ ที่กำลังเตรียมตัวสอบ พี่ๆ ออนดีมานด์ ได้รวบรวม ข้อสอบ ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ ไว้ให้แล้ว ย้อนหลังตั้งแต่ปี 2558 – 2562 พร้อมเฉลย ไปทดลองทำ ทดสอบความรู้ ความเข้าใจของตัวเองกันได้เลยคร้าบบบ 🤟

เหลือเวลาเตรียมสอบ ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ

00
วัน
00
ชั่วโมง
00
นาที
00
วินาที
ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ปี 2558

กำหนดให้ใช้ค่าต่อไปนี้ สำหรับกรณีที่ต้องแทนค่าตัวเลข

g = 9.8 m/s2 
π =3.14159
180° = π เรเดียน
สัญลักษณ์ log แทนลอการิทึมฐานสิบหรือตามที่กำหนดในโจทย์

📍 ดีดมวลก้อนหนึ่งขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็วต้น 7.0 m.s−1 จะขึ้นไปได้สูงกี่เมตร จากจุดที่ดีด

1. 1.22
2. 2.45
3. 2.50
4. 4.9
5. 5.0

📍 ปล่อยให้น้ำปริมาณหนึ่งตกจากหยุดนิ่งจากที่สูง 10 m ลงสู่ถ้วยที่เป็นฉนวนความร้อน อุณหภูมิของน้ำจะเพิ่มขึ้นกี่องศาเซลเซียส (ใช้ค่าความจุความร้อนจำเพาะของน้ำเท่ากับ 4200 J/kg. °C)

1. 0.0238
2. 0.0233
3. 0.238
4. 0.233
5. 98

📍 คลื่นวิ่งสองขบวนสวนทางกันและรวมกันป็นคลื่นนิ่ง y = sin 2πx cos t ซึง x บอกตำแหน่งในหน่วยเมตร และ t บอกเวลาในหน่วยวินาทีนั้น คลื่นวิ่งแต่ละคลื่นมีอัตราเร็วเป็นกี่เมตรต่อวินาที

1. 1
2. 2
3. 2π
4. 1/2π
5. π/2

ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ปี 2559

📍 ถ้าเพิ่มค่าแอมพลิจูดของคลื่นเสียงเป็น 2 เท่าของค่าเดิม ระดับความเข้มเสียงที่ตำแหน่งเดิมจะเพิ่มขึ้นกี่เดซิเบล (ความเข้มของเสียงเป็นปฏิภาคโดยตรงกับกำลังสองของแอมพลิจูด)

1. 2
2. 3
3. 4
4. 6
5. 20

📍 2H+y ㅡ 1H+x จากสมการนิวเคลียร์ อนุภาค x เป็นอนุภาคชนิดใด

1. โปรตอน
2. นิวตรอน
3. โพซิตรอน
4. อิเล็กตรอน
5. นิวตริโน

📍 เมื่อเวลาผ่านไป 1/2 ของค่าครึ่งชีวิต นิวเคลียสกัมมันตรังสีเหลือเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของนิวเคลียสตั้งต้น

1. 13
2. 25
3. 61
4. 71
5. 75

ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ปี 2560

📍 แว่นขยายที่ใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัส 5 cm เกิดภาพเสมือนที่ระยะ 15 cm จากเลนส์ จะมีขนาดกำลังขยายเป็นกี่เท่า

1. 0.5
2. 2
3. 3
4. 3.75
5. 4

📍 ตัวเก็บประจุต่อกับเครื่องกำเนิดสัญญาณรูปไชน์ที่เปลี่ยนแปลงความถี่ได้ โดยที่แรงเคลื่อนไฟฟ้าไม่เปลี่ยนแปลง ถ้าปรับความถี่ที่ 50 Hz จะมีกระแส rms ไหลผ่านตัวเก็บประจุ 20 mA ถ้าปรับความถี่ที่ 200 Hz จะมีกระแส rms ไหลผ่านตัวเก็บประจุกี่ mA

1. 2.5
2. 5.0
3. 40
4. 80
5. 320

📍 ในการศึกษาปรากฎการณ์โฟโตอิล็กตริก พบว่าเมื่อใช้แสงที่มีพลังงาน 2.0 eV ฉายไปยังโลหะตัวอย่าง จะต้องใช้ความต่างศักย์หยุดยั้ง 0.2 V ถ้าเปลี่ยนเป็นใช้แสงที่มีพลังงาน 2.5 cV จะต้องใช้ความต่างศักย์หยุดยั้งเท่าใดในหน่วย V

1. 0.2
2. 0.25
3. 0.3
4. 0.5
5. 0.7

ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ปี 2561

📍 y = a sin (12x – 3t) เป็นฟังก์ชันที่บรรยกาศเคลื่อนที่แบบคลื่น x มีหน่วยเป็นเมตร มีหน่วยเป็นวินาที คลื่นนี้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ x เพิ่มขึ้น คลื่นนี้มีความเร็วกี่เมตรต่อวินาที

1. 36
2. 12
3. 4
4. 3
5. 1/4

📍 ถ้าต้องการให้ภาพเสมือนของวัตถุอยู่ห่างจากเลนส์ 9 เซนติมตร และมีขนาดโตเป็น 16 เท่าของวัตถุ จะต้องใช้เลนส์นูนที่มีความยาวโฟกัสกี่เซนติเมตร

1. 15/9
2. 16/9
3. 9/17
4. 9/16
5. 9/15

📍 อะตอมของไฮโดรเจนจะปล่อยโฟตอนพลังานกี่อิเล็กตรอนโวลต์ออกมาในการลงจากสภาวะกระตุ้นอันดับที่สอง สู่สภาวะกระตุ้นอันดับที่หนึ่ง (สภาวะพื้นของอะตอมไฮโดรเจน มีพลังงาน -13.6 อิเล็กตรอนโวลต์)

1. 0.85
2. 1.51
3. 1.89
4. 2.36
5. 3.40

ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ปี 2562

📍 ธาตุกัมมันตรังสี A สลายไปเป็นธาตุกัมมันตรังสี B ซึ่งสลายต่อไปเป็นธาตุ C ที่เสถียรตามสมการ A → B → C โดยที่จำนวนนิวเคลียสตั้งตันของ A เป็น N₀ และของ B เท่ากับ C เป็นศูนย์ ดังแสดงในกราฟ จงจับคู่กราฟ 1, 2, 3 กับธาตุที่ถูกต้องตามลำดับ

ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ

1. A, B, C
2. A, C, B
3. B, A, C
4. B, C, A
5. C, B, A

📍 กระแสที่ไหลผ่าน R₂ มีมุมเฟสต่างจากมุมเฟสของกระแสที่ไหลผ่าน R₁ กี่องศา

ฟิสิกส์ 9 วิชาสามัญ 2

1. 90
2. 60
3. 45
4. 30
5. 0

ติวฟิสิกส์กับ 
 อันดับ 1
  

ปิดเทอม 2

เปิดเทอม 1

ปิดเทอม 1

เปิดเทอม 2

ระดับชั้นวิชามี.ค.-64เม.ย.-64พ.ค.-64มิ.ย.-64ก.ค.-64ส.ค.-64ก.ย.-64ต.ค.-64พ.ย.-64ธ.ค.-64ม.ค.-65ก.พ.-65
ม.4ฟิสิกส์0281 Pack กลศาสตร์10282 Pack กลศาตร์ 20284 Pack ซิมเปิลฮาร์โมนิกและกลุ่มคลื่น
ม.5ฟิสิกส์0285 Pack สมบัติสาร0286 Pack ไฟฟ้า 1399 Pack Physics V-Series TCAS
ม.6ฟิสิกส์1399 Pack Physics V-Series TCAS1308 V-Series TCAS ตะลุยโจทย์ / 0374 Upskill ฟิสิกส์สามัญ / 9305 PAT 2 TCAS ดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา1311 ติวโค้ง PAT2 SOS