Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
ฟิสิกส์ ม.ต้น

ฟิสิกส์ ม.ต้น บทออกบ่อย ข้อสอบเข้า ม.4 ต้องทุ่ม! ห้ามเท!

ฟิสิกส์ ม.ต้น

บทออกบ่อย

ข้อสอบมหิดลฯ จะเน้นโจทย์ที่ใช้ความเข้าใจ ไม่เน้นคำนวนยากๆ

  • ไฟฟ้า
  • แสงและทัศนอุปกรณ์
  • นิวตัน
  • ความร้อน
  • ของเหลวและของไหล
ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

ข้อ1 (ปี 62) เมื่อปรับความต่างศักย์ในวงจรดังรูป แอมมิตอร์จะอ่านค่ากระแสได้ดังกราฟ

ฟิสิกส์ ม.ต้น

1. 1/5
2. 1
3. 6/5
4. 3
5. 4

ข้อ2 (ปี 63) ยิงแสงเลเชอร์ตั้งฉากกับผิวของปริซึม ดังรูป แสงที่ออกจากปริซึมจะเป็นแสงตามเส้นใด

ฟิสิกส์ ม.ต้น

1. A
2. B
3. C
4. D
5. E

ข้อ3 (ปี 63) นักเรียนออกแรงรีดเสื้อ โดยออกแรงกตเตารีด F ด้วยมุม θ กับแนวราบ ดังรูป ทำให้เตารีดเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็วคงที่ v ถ้านักเรียนคนนี้ปรับมุม θ ที่ใช้ในการกดเตารีต นักเรียนคนนี้ควรทำอย่างไร เพื่อให้เตารีดเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว v เท่าเดิม (กำหนด สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์ระหว่างเตารีดและผ้ามีค่าน้อยกว่า 1)

ฟิสิกส์ ม.ต้น

1. ถ้าเพิ่ม θ เขาจะต้องออกแรง F เพิ่มขึ้น เพราะแรงเสียดทานมีขนาดเพิ่มขึ้น
2. ถ้าเพิ่ม θ เขาจะต้องออกแรง F เพิ่มขึ้น เพราะแรงเสียดทานมีขนาดลดลง
3. ถ้าเพิ่ม θ เขาจะต้องออกแรง F ลดลง เพราะแรงเสียดทานมีขนาดลดลง
4. ถ้าเพิ่ม θ เขาจะต้องออกแรง F ลดลง เพราะแรงเสียดทานมีขนาดเพิ่มขึ้น
5. ถ้าเพิ่ม θ เขาจะต้องออกแรง F เพิ่มขึ้น เพราะแรงเสียดทานมีขนาดเท่าเดิม

ข้อ4 (ปี 62) Coefficient of Performance (COP) คือ ค่าที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพในการทำความเย็นของอุปกรณ์ โดยคำนวณจาก COP = Q/W

เมื่อ Q คือ ปริมาณความร้อนที่อุปกรณ์สามารถดึงออกจากระบบ
และ W คือ งานที่อุปกรณ์ใช้ในการดึงความร้อนออกจากระบบ

ตู้เย็นเครื่องหนึ่งมีกำลังไฟ 200 วัตต์ และมีค่า COP เท่ากับ 0.8 ตู้เย็นเครื่องนี้จะใช้เวลาเท่าใดในการแช่น้ำ 200 กรัม ที่อุณหภูมิ 20 องศาเชลเชียส ให้กลายเป็นน้ำแข็งที่อุณหภูมิ 0 องศาเชลเชียส

(กำหนดให้ ความจุความร้อนจำเพาะของน้ำมีค่าเท่ากับ 4.2 จูลต่อกรัม•เคลวิน ความร้อนแฝงของการหลอมเหลวของน้ำมีค่าเท่ากับ 300 จูลต่อกรัม)

1. 2 นาที
2. 4 นาที
3. 6 นาที
4. 8 นาที
5. 10 นาที

ข้อ5 (ปี 61) ถ้าทิ้งวัตถุมวลเท่ากันและรูปร่างเหมือนกันลงในของเหลว 2 ชนิด (ของเหลว A และ B) วัตถุจมลงไปตามภาพ โดย h1 > h2 ข้อใดถูกต้อง

ฟิสิกส์ ม.ต้น

1. เมื่อนำของเหลว A และ B มาในปริมาตรเท่ากัน A จะมีมวลน้อยกว่า B
2. ความดันที่ก้นภาชนะ มีค่าเท่ากัน
3. ถ้าออกแรงกดลงบนวัตถุ 2 ชิ้น เท่ากันจะทำให้วัตถุทั้งสองจมลงมิดพอดี
4. แรงลอยตัวของของเหลว A และ B ที่กระทำต่อวัตถุมีค่าเท่ากัน
5. ของเหลว A มีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลว B

บทออกบ่อย

ข้อสอบเตรียมอุดมฯ เน้นคำนวณ ต้องใช้ทักษะการทำโจทย์สูง

  • พลังงาน และเครื่องกล
  • แสง
  • ไฟฟ้า
  • การเคลื่อนที่แนวตรง
  • นิวตัน
ตัวอย่าง ข้อสอบ ฟิสิกส์ ม.ต้น โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

ข้อ1 พื้นเอียงมีความยาว 5 เมตร มีความได้เปรียบเชิงกลเป็น 2.5 ในการผลักวัตถุขึ้นพื้นเอียงพบว่ามีประสิทธิภาพ 80% หากตันวัตถุมวล 6 กิโลกรัม ขึ้นไป ต้องไช้งานเท่าใตในการยกกล่องขึ้นพื้นเอียง

1. 1500 จูล
2. 1200 จูล
3. ​ 960 จูล
4. 150 จูล

ข้อ2 ฉายหลอดไฟผ่านตัวกลาง 3 ตัวคือวัตถุโปร่งใส ของเหลวใส และอากาศ จงหาค่าประมาณ cos θ เมื่อแสงไม่หักเหออกอากาศเนื่องจากเกิดมุมวิกฤตเกิดขึ้น (กำหนตให้ดรรชนีหักเหของอากาศคือ 1 ดรรชนี้หักเหของวัตถุโปร่งใสคือ 2)

1. 0.9
2. 0.8
3. 0.7
4. 0.5

ฟิสิกส์ ม.ต้น

ข้อ3 จากภาพวงจรไฟฟ้า ก่อนสับสวิตข์กระแสไฟฟ้าที่แอมมิเตอร์อ่านค่าได้ คือ 3 แอมแปร์ หลังสับสวิตข์ แอมมิเตอร์จะอ่านค่าไต้เท่าใด โดยความต้านทานภายในของแบตตอรี่เท่ากับ 0

1. 2.5 A
2. 3 A
3. 4.5 A
4. 5 A

ฟิสิกส์ ม.ต้น

ข้อ4 รถ A กับ B ห่างกัน 1 km วิ่งทิศสวนทางกัน A มีความเร็วต้น 20 m/s และ B มีความเร็วต้น 30 m/s ทั้งสองเริ่มเหยียบเบรกหลังเวลาผ่านไปแล้ว 10 วินาที ถ้าจะเบรกให้รถ A, B แตะกันพอดี โดยไม่เกิดแรงปะทะ A, B จะต้องเคลื่อนที่อย่างไร

1. A ความเร็วลดลงวินาทีละ 1 m/s, B ความเร็วลดลงวินาทีละ 1.5 m/s
2. A ความเร็วลดลงวินาทีละ 1.5 m/s, B ความเร็วลดลงวินาทีละ 1 m/s
3. ​A ความเร็วลดลงวินาทีละ 2 m/s, B ความเร็วลดลงวินาทีละ 3 m/s
4. A ความเร็วลดลงวินาทีละ 3 m/s, B ความเร็วลดลงวินาทีละ 2 m/s

ข้อ5 วางวัตถุที่มีมวล 3 กิโลกรัม บนพื้นที่มีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตเท่ากับ 0.4 และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์เท่ากับ 0.2 ถ้าออกแรงผลักวัตถุนี้ต้วยแรง 3 นิวตัน แรงเสียดทานที่เกิดขึ้นมีขนาดเท่าใด

1. 3 นิวตัน
2. 6 นิวตัน
3. ​9 นิวตัน
4. 12 นิวตัน

เรียนกับ 
 อันดับ 1
  

ปิดเทอม 2

เปิดเทอม 1

ปิดเทอม 1

เปิดเทอม 2

ระดับชั้นวิชามี.ค.-64เม.ย.-64พ.ค.-64มิ.ย.-64ก.ค.-64ส.ค.-64ก.ย.-64ต.ค.-64พ.ย.-64ธ.ค.-64ม.ค.-65ก.พ.-65
ม.4ฟิสิกส์0281 Pack กลศาสตร์10282 Pack กลศาตร์ 20284 Pack ซิมเปิลฮาร์โมนิกและกลุ่มคลื่น
ม.5ฟิสิกส์0285 Pack สมบัติสาร0286 Pack ไฟฟ้า 1399 Pack Physics V-Series TCAS
ม.6ฟิสิกส์1399 Pack Physics V-Series TCAS1308 V-Series TCAS ตะลุยโจทย์ / 0374 Upskill ฟิสิกส์สามัญ / 9305 PAT 2 TCAS ดาราศาสตร์ และธรณีวิทยา