พี่แท็ป
ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล

พี่บูม
กษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์

พี่ป่าน
มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา