Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
เรียนวิศวะ

เรียนวิศวะ สาขาไหนดี? พร้อมพาส่องสาขายอดฮิต 4 มหาวิทยาลัย

เรียนวิศวะ

ผ่านมากี่ยุคสมัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 👷 ก็ยังติดอันดับต้นๆ ที่น้องม.ปลายใฝ่ฝันอยากเข้าไปเรียน เพราะจบออกมามักมีงานรองรับ และผลตอบแทนค่อนข้างสูง แต่กว่าจะได้เข้าไป เรียนวิศวะ ต้องเตรียมตัวสอบยังไงดี? ต้องเลือกสาขาไหนถึงจะเหมาะกับตัวเอง? และควรจะทำผลคะแนนรวมได้ประมาณเท่าไร ถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นสอบติดในสาขายอดฮิตของแต่ละมหาวิทยาลัย วันนี้ พี่ออนดีมานด์ รวบรวมมาให้แล้วตามไปดูกันเลยครับ! ✨

เรียนวิศวะ สาขาไหนดี ?

วิศวะ สาขาคอมพิวเตอร์ (Computer Engineering)
เรียนวิศวะ

เรียนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ สร้างระบบคอมพิวเตอร์ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเน็ตเวิร์คต่างๆ และจะเรียนเรื่องวิศวกรรมไฟฟ้า
เสริมเข้ามาบ้างเล็กน้อย

📍 ใครควรเรียนสาขานี้ ?
ชอบเทคโนโลยี ชอบพัฒนาทักษะตัวเองเข้าใจและมีความรู้ในเรื่องของภาษาคอมพิวเตอร์

📍 จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
โปรแกรมเมอร์ นักวิเคราะห์ระบบผู้ดูแลลระบบเครือข่ายวิศวกรระบบ นักพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

วิศวะ สาขาอุตสาหการ (Industrial Engineering)
เรียนวิศวะ

จะเน้นการเรียนเกี่ยวกับเครื่องจักรกลเป็นหลักการออกแบบกระบวนการผลิต การบริหารจัดการ การควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต

📍 ใครควรเรียนสาขานี้ ?
ชอบการคำนวณเป็นหลัก เพราะหน้าที่ของสาขานี้ คือการคำนวณทุกสิ่งทุกอย่าง ในการผลิต

📍 จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรในโรงงาน สามารถเป็นได้ทั้งสายงานผลิต และสายงานวางแผนการผลิต

วิศวะ สาขาไฟฟ้า (Electrical Engineering)
เรียนวิศวะ

เรียนรู้เกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้า การประยุกต์ใช้ไฟฟ้าและแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งาน จัดการสัญญาณไฟฟ้าการผลิตและส่งถ่ายพลังงานไฟฟ้า

📍 ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้อง ๆ ที่ชื่นชอบวงจรไฟฟ้าชอบวิชาคณิตศาสตร์และฟิสิกส

📍 จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรผู้ออกแบบ ควบคุม ติดตั้งดูแลในเรื่องของระบบไฟฟ้าและระบบส่องสว่าง

วิศวะ สาขาเครื่องกล (Mechanical Engineering)
เรียนวิศวะ

สาขานี้เป็นสาขาที่เก่าแก่ที่สุด เน้นเรียนรู้ในด้านฟิสิกส์ เคมี และน่ามาประยกต์ใช้กับงานด้านกลศาสตร์ พลศาสตร์ อุณหพลศาสตร์ กลศาสตร์ของไหลและพลังงาน เรียนรู้การออกแบบเครื่องจักรกล ยานยนตร์ อากาศยาน และระบบต่างๆ อีกมากมาย

📍 ใครควรเรียนสาขานี้ ?
สาขานี้เหมาะกับน้อง ๆ ที่ชอบวิชาฟิสิกส์ และสนใจเรื่องของเครื่องยนต์กลไก

📍 จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง?
วิศวกรในสายงานวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ สายทำความเย็นและปรับอากาศ สายยานยนต์ สายพลังงาน สายซ่อมบำรุง และสายออกแบบ

วิศวะ สาขาเคมี (Chemical Engineering)
เรียนวิศวะ

เน้นการเรียนรู้ทางด้านวิศวกรรม การออกแบบวางแผน ควบคุมกระบวนการทางเคมี การพัฒนากระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมเคมีต่าง ๆ

📍 ใครควรเรียนสาขานี้ ?
น้อง ๆ ที่ชอบวิชาเคมี ฟิสิกส์ สนใจในด้านพลังงาน ชีวเคมี สิ่งแวดลล้อม และวัสดุ

📍 จบไปสามารถทำงานอะไรได้บ้าง ?
วิศวกรควบคุมระบบและกระบวนการผลิตในโรงงาน, วิศวกรที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม, นักวิจัยและพัฒนา ที่เกี่ยวกับวิศวกรรมเคมี, อาจารย์ นักวิชาการ

สาขาวิชาที่ใช้คะแนนสอบเข้าสูง

วิศวะ จุฬาฯ
หลักสูตร
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
คะแนนต่ำสุด
สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทั่วไป
55 คน
266 คน
21,197.50
สาขาวิชาวิิศวกรรมนิวเคลียร์และรังสี
15 คน
60 คน
19,846.75
สาขาวิชาวิศวกรรมสํารวจ
25 คน
76 คน
18,566.50
สาขาวิชิศวกรรมทรัพยากรธรณี
15 คน
26 คน
16,351.5
วิศวะ มธ.
หลักสูตร
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
คะแนนต่ำสุด
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
22 คน
150 คน
17,886.70
วิศวกรรมเคมี
21 คน
104 คน
17,159.00
วิศวกรรมไฟฟ้า
23 คน
157 คน
16,675.50
วิศกรรมอุตสาหการ
18 คน
155 คน
16,649.85
วิศวกรรมโยธา
25 คน
199 คน
16,620.00
วิศวะ มหิดล
หลักสูตร
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
คะแนนต่ำสุด
วิศวกรรมชีวการแพทย์ (นานาชาติ)
3 คน
15 คน
20,147.25
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
12 คน
60 คน
18,190.00
วิศวกรรมไฟฟ้า
10 คน
39 คน
17,954.00
วิศวกรรมเคมี
5 คน
15 คน
16,646.75
วิศกรรมอุตสาหการ
10 คน
35 คน
16,280.75
วิศวะ มก.
หลักสูตร
จำนวนรับ
จำนวนผู้สมัคร
คะแนนต่ำสุด
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
5 คน
184 คน
21,074.00
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
10 คน
114 คน
20,875.25
สาขาวิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
5 คน
58 คน
20,136.90
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาคปกติ)
5 คน
50 คน
19,206.00
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (ภาคปกติ)
10 คน
50 คน
19,048.00

– เกณฑ์คัดเลือก คณะวิศกรรมศาสตร์ TCAS63 รอบ 4 Admission
– GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT2 15% , PAT3 20%
– เปิดรับสมัครโดย ทปอ.
– ขอบคุณข้อมูล mytcas
– ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิ.ย.63