METHODOLOGY

เทคนิคการสอนของออนดีมานด์

"หัวใจของการเรียนรู้"
เข้าใจ ไม่ใช่จำ ทำได้จริง ที่แรกที่เดียวของประเทศไทย

วิชาฟิสิกส์

Ondemand

เปลี่ยนโจทย์เป็นภาพ เข้าใจไม่ใช่จำ
แก้โจทย์ได้ทุกรูปแบบ

วิชาคณิตศาสตร์

Ondemand

เทคนิคทำให้เลขเข้าใจง่าย
พลิกแพลงได้ทุกแนวโจทย์

วิชาเคมี

Ondemand

จับหลักความเข้าใจ เห็นภาพ เชื่อมโยง
ความจำ ประมวลความคิดทำโจทย์ได้

วิชาชีวะ

Ondemand

เชื่อมโยงตัวหนังสือให้เกิดภาพ
คิดอย่างเป็นระบบจำอย่างเข้าใจ
ทำโจทย์ได้จริง

GAT เชื่อมโยง

4 steps

วางหลักคิด แยกเยอะ เชื่อมโยง
แม่นยำ ทำได้เต็ม GAT150

Ondemand

วิชาฟิสิกส์

เปลี่ยนโจทย์เป็นภาพ เข้าใจไม่ใช่จำ
แก้โจทย์ได้ทุกรูปแบบ

Ondemand

วิชาคณิตศาสตร์

เทคนิคทำให้เลขเข้าใจง่าย
พลิกแพลงได้ทุกแนวโจทย์

Ondemand

วิชาเคมี

จับหลักความเข้าใจ เห็นภาพ เชื่อมโยง ความจำ ประมวลความคิดทำโจทย์ได้

Ondemand

วิชาชีวะ

เชื่อมโยงตัวหนังสือให้เกิดภาพ
คิดอย่างเป็นระบบจำอย่างเข้าใจ
ทำโจทย์ได้จริง

Ondemand

GAT เชื่อมโยง

วางหลักคิด แยกเยอะ เชื่อมโยง
แม่นยำ ทำได้เต็ม GAT150