เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

1) บทนำ

 

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD” ในกรณีที่เป็นการให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด) นี้เป็นข้อผูกพันระหว่าง “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งทำการสมัครเรียน การเข้าเรียนทั้งสาขาและระบบการเรียนแบบออนไลน์ ใช้บริการต่างๆ และหรือเพื่อการสื่อสารใดๆ ตามกรอบที่ “บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด” กำหนด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” อีกฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งต่อไปในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ออนดีมานด์” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งนี้ ภายใต้กรอบวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ รวมทั้งการซื้อสินค้า สมัครเรียน ซึ่งในที่นี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดแค่ วิดีโอคอร์สเรียน, เอกสารประกอบ, คำถามและคำตอบ เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงชำระเงิน และหรือล็อกอินเข้าสู่ระบบของ “ออนดีมานด์” แล้ว “ผู้ใช้บริการ” ตกลงและยินยอมที่จะผูกพันตนรวมทั้งตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขในการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD ทุกประการ

 

2) นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

“ผู้ใช้บริการ”สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสาร “นโยบายความเป็นส่วนตัว”

 

3) เงื่อนไขทั่วไป

 

“ออนดีมานด์” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ได้ทุกเมื่อ โดยที่ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้มั่นใจว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลา และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” ได้ใช้ “บริการ” และหรือกระทำการใดๆที่เกี่ยวข้องกับ “สินค้า” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้ แล้ว ให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้นๆ 

 

“ออนดีมานด์” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือ ยกเลิก “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ ได้ทุกเวลาที่ “ผู้ใช้บริการ” ตกลงเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อที่จะทำให้สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ได้ เช่น ค่าคอมพิวเตอร์ และ ค่าบริการใช้อินเทอร์เน็ต ในกรณีที่ “ผู้ใช้บริการ” ยังไม่ได้ชำระค่าใช้บริการและหรือค่าสินค้าเต็มจำนวน และหรือในจำนวนใดๆ “ออนดีมานด์” ขอสงวนสิทธ์ในการป้องกัน และหรือกระทำการในประการใดๆเพื่อมิให้ “ผู้ใช้บริการ” สามารถ ใช้บริการนั้นๆ ได้ตามที่ “ออนดีมานด์” เห็นควร การใช้ “บริการ” จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแค่กฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัว และ กฎหมายยืนยันหรือบ่งชี้ตัวตน

 

ในการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ใดๆ และใช้เว็บไซต์ “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

 • คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “สินค้า” และ หรือ “บริการ” และเว็บไซต์
 • แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง
 • ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใดๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” และ เว็บไซต์
 • scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่นๆ ในการเข้าไปใน “สินค้า” และหรือ “บริการ”

 

4) ลิขสิทธิ์ตามกฏหมาย 

 

บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD”) ขอแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่า ข้อความ ภาพ เสียง วิดีโอ เนื้อหา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร Know how ฯลฯ ทั้งหมดของบริษัท เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ห้ามมิให้บุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ คัดลอก ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ ทางการค้าหรือ ประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เลิร์น คอร์เปอเรชั่น จำกัด

 

5) การใช้งาน

 

“ผู้ใช้บริการ” จะใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” เพื่อการเรียนรู้เฉพาะตนเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ตกลงที่จะไม่ใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” หรือติดต่อ “ผู้สอน” เพื่อประโยชน์ทางธุรกิจใดๆโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก “ออนดีมานด์” เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดแค่การว่าจ้าง และ การเรี่ยไรเงินและหรือทรัพย์สิน และหรือการขอรับการสนับสนุนทางการเงินและหรือทางผลประโยชน์ในประการใดๆ

 

6) ข้อตกลงและคำรับรองของ “ผู้ใช้บริการ” 

 

 • “ผู้ใช้บริการ” ได้อ่านและเข้าใจ และตกลงยอมรับราคา ตลอดจนรายละเอียดต่างๆของ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า”และหรือ “บริการ” นั้นๆ ในกรณีของ “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ที่มีอายุน้อยกว่า 18 ปี “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ตกลงและรับรองว่า “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองก่อนที่จะชำระเงินซื้อ “สินค้า” และหรือ “บริการ” นี้แล้ว
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่นำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ไปทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำเหมือน ตัดต่อ และหรือเผยแพร่ในประการใดๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” จะไม่ขอข้อมูลใดๆ จาก “ผู้สอน” และหรือ ผู้ใช้บริการคนอื่นๆ
 • “ผู้ใช้บริการ” สามารถใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อได้เพียงเฉพาะเพื่อตนเองเท่านั้น “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถนำ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ที่ตนซื้อไปให้บุคคลอื่นใดใช้และหรือใช้ร่วมได้
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการลืมรหัสผ่าน หรือต้องการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ผู้ใช้บริการต้องดําเนินการแจ้งให้บริษัททราบทันทีตามวิธีการที่บริษัทกําหนด อย่างไรก็ตาม การดําเนินการต่าง ๆ ข้างต้นจะไม่มีผลกระทบต่อกิจกรรมใด ๆ ที่ได้ดําเนินการไปแล้วก่อนการแจ้งให้บริษัททราบ

 

7) การสมัครสมาชิก


“ผู้ใช้บริการ” จะต้องสมัครสมาชิกก่อนที่จะซื้อสินค้าได้ โดย “ผู้ใช้บริการ” และหรือ “ผู้ซื้อสินค้า” มีความรับผิดชอบเป็นการเฉพาะตนที่จะต้องทำการเก็บรักษารหัสผ่านไว้เป็นความลับ และต้องไม่เปิดเผยต่อบุคคลใดๆ ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใด
“ผู้ใช้บริการ” จะต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและเป็นปัจจุบันในการสมัครสมาชิก
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถโอนความเป็นสมาชิกของตนให้กับผู้อื่น และ “ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถใช้อีเมลของผู้อื่นในการเข้าไปใช้บริการและหรือซื้อสินค้าได้
“ผู้ใช้บริการ” ไม่สามารถเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้ หากจำเป็นต้องโอนคอร์สเรียนที่ได้ทำการสมัครเรียนไปยังอีเมลบัญชีอื่น “ผู้ใช้บริการ” ต้องทำการยื่นคำร้องมาที่ “ออนดีมานด์” โดยการพิจารณาของทีมงาน “ออนดีมานด์” ถือเป็นที่สิ้นสุด
“ผู้ใช้บริการ” เข้าใจว่าข้อมูลของ “ผู้ใช้บริการ” ซึ่งรวมถึง ข้อมูลคอร์สเรียนที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้สมัครเรียน จะถูกบันทึกกับบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้ ทาง “ออนดีมานด์” จะไม่รับผิดชอบ ผลกระทบจากการเปลี่ยนอีเมลบัญชีผู้ใช้

 

8) ข้อกำหนดและเงื่อนไข “สิทธิพิเศษ My OnDemand Reward”


My OnDemand Reward คือ สิทธิพิเศษที่มอบให้กับผู้เรียน “ออนดีมานด์” โดยผู้เรียนจะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน จากการสมัครเรียนทุก 25 บาท (หากผลการคำนวณมีเศษ ระบบจะปัดเศษลงในทุกกรณี) มีเงื่อนไข ดังนี้

 

 • รายการใช้จ่าย อาทิ การสมัครคอร์ส การซื้อตำรา การซื้อชม. การซื้ออายุคอร์ส ผ่านทางสาขาและ Shop Online ของโรงเรียนกวดวิชาออนดีมานด์ ทุก 25 บาท ผู้ถือสิทธิ “สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนและมีเลขนักเรียนเท่านั้น” จะได้รับคะแนนสะสม My Ondemand Reward Point (“คะแนนสะสม”) 1 คะแนน เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลและใช้เป็นส่วนลด จากรายการ My Ondemand Reward
 • รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมทางการตลาด การเก็บข้อมูลวิจัยทางการตลาด ผ่านทางสาขา หรือกิจกรรมออนไลน์ โดย“สงวนสิทธิ์เฉพาะนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนและมีเลขนักเรียนเท่านั้น” จะได้รับคะแนนสะสม My Ondemand Reward Point (“คะแนนสะสม”) ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อสะสมแลกรับของรางวัลและใช้เป็นส่วนลด จากรายการ My Ondemand Reward
 • คะแนนสะสม My Ondemand Reward Point คะแนน มีอายุ 2 ปี นับจากวันที่ได้รับคะแนนสะสม (31 ธ.ค. ของปีถัดไป)  หรือจนกว่าทางออนดีมานด์จะบอกยกเลิก
 • คะแนนสะสม ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้
 • คะแนนสะสม สามารถโอนย้ายให้คนในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันได้ โดยโอนคะแนนไม่รวมเศษ เช่น คะแนนคงเหลือ 540 คะแนน จะโอนคะแนนได้ 500 คะแนนถ้วนไม่รวมเศษ ตามเงื่อนไขตามที่ออนดีมานด์กำหนด
 • ผู้เรียนสามารถตรวจสอบคะแนนสะสม ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ, OnDemand Application และพนักงานสาขาที่ทำการให้บริการ
 • เมื่อผู้เรียนทำการแลกคะแนน คะแนนจะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้เรียน ตามจำนวนคะแนนที่ทำการแลก และระบบจะทำการประมวลผลหักลบในยอดคงเหลือทันที
 • คะแนนสะสม ที่แลกแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การแลกคะแนนสะสม ผู้เรียนกรุณาแสดงบัตรนักเรียน พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆ ที่มีรูปสมาชิกที่ได้ระบุไว้ในใบสมัครคะแนนสะสมที่ใช้แลกรับของรางวัลหรือส่วนลดแล้วไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ออนดีมานด์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสม โปรแกรมการแลกคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินจากออนดีมานด์ถือเป็นที่สิ้นสุด9) ขอบเขตความรับผิดชอบ

ขอบเขตความรับผิดชอบของ “ออนดีมานด์” จะถูกจำกัดแค่จำนวนเงินที่ “ผู้ใช้บริการ” ได้ชำระเพื่อซื้อ “สินค้า” และหรือ ”บริการ” เท่านั้น


10) การยกเลิกการใช้สินค้า


หาก “ผู้ใช้บริการ” ทำผิดเงื่อนไขในการใช้ ”สินค้า” และหรือ “บริการ” ในข้อใดๆ “ออนดีมานด์” สามารถเพิกถอนและหรือระงับการใช้ “สินค้า” และหรือ “บริการ” ของ “ผู้ใช้บริการ” ได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งผู้ใช้บริการและหรือผู้ซื้อสินค้าตกลงและยินยอมให้ “ออนดีมานด์” ริบเงินที่ได้ชำระไว้แล้วได้ในทันที
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ