• นโยบายความเป็นส่วนตัว

ออนดีมานด์ ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน ดังนั้น เราจะเก็บรวบรวม ปกป้อง และเก็บรักษาข้อมูลของนักเรียนไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่กฎหมายกำหนด หรือเป็นระยะเวลาตามวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลนั้นๆ ซึ่งเราจะนำข้อมูลที่ผู้เรียนให้กับเราเพื่อมอบบริการที่ตรงกับความต้องการสำหรับผู้เรียนอย่างเหมาะสมจากเรา 

 

วัตถุประสงค์ของเอกสารฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) เพื่อแจ้งวิธีการที่บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation Co., LTD” ในกรณีที่เป็นการให้ “บริการ” โดยบริษัทร่วมของบริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด) เก็บรวบรวม ประมวลผล และ ใช้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” (ตามที่ได้นิยามในเอกสารฉบับนี้) ของนักเรียนที่เกี่ยวกับการสมัครเรียน การเข้าเรียน รวมท้้งการใช้บริการที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและผู้ปกครอง ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ แนะนำให้ผู้เรียนได้โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ เพื่อรับทราบและทำความเข้าใจในวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

 

โดยที่ เมื่อผู้เรียนเริ่มปฏิสัมพันธ์ ลงทะเบียน และใช้บริการกับบริษัทฯ ถือว่าผู้เรียนได้ตกลงและยินยอมให้บริษัท ออนดีมานด์ เอ็ดดูเคชั่น จำกัด (และ “บริษัทในเครือ Learn Corporation Co.,LTD.”) (ต่อไปในเอกสารนี้ รวมเรียกว่า “บริษัทฯ”, “เรา” หรือ “พวกเรา”) เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนรวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อผู้ที่ได้รับมอบอำนาจของบริษัทฯ และบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

 

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

 

เมื่อผู้เรียนได้สมัครใช้บริการ เพื่อใช้บริการของบริษัทฯ หรือได้ใช้บริการ เข้าถึงบริการ บริษัทฯ อาจจะร้องขอให้ผู้เรียนให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน รวมทั้งข้อมูลที่ไม่เปิดเผยชื่อ สำหรับการให้บริการดังกล่าว 

 

1.1 ข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, วันเกิด, ประวัติการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่ผู้เรียนได้มอบให้แก่เรา

1.2 ข้อมูลเพื่อการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่, ข้อมูลการจัดส่ง, ที่อยู่สำหรับส่งใบแจ้งหนี้, หมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล์, ไลน์ไอดี (LINE ID), บัญชีผู้ใช้ Facebook (Facebook ID) และข้อมูลเพื่อการติดต่ออื่นๆ ที่มอบให้แก่เรา

1.3 ข้อมูลการใช้บริการ ที่ผู้เรียนให้ไว้บนเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันของเรา เช่น ข้อมูลการใช้งานบนแอปพลิเคชัน, ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรม, ข้อมูลการทดสอบและทดลองใช้งาน เป็นต้น

1.4 ข้อมูลทางการเงิน ได้แก่ ข้อมูลบัตรเครดิต/เดบิตหรือข้อมูลทางธนาคาร หมายเลขบัตรเครดิต/เดบิต ประเภทของบัตรเครดิต วันที่ออกบัตร/วันหมดอายุ รอบบิล รายละเอียดบัญชี และข้อมูลทางการเงินอื่นๆ

1.5 ข้อมูลการทำธุรกรรม เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน, วันที่และเวลาที่ชำระเงิน, สถานะการทำธุรกรรม, ข้อมูลเกี่ยวกับการขอเงินคืน, คะแนนสะสม, วันที่และสถานที่ที่ซื้อ, หมายเลขคำสั่งซื้อ, ที่อยู่/วันที่และเวลาในการรับหรือจัดส่ง, คำร้องเรียนและข้อเรียกร้อง, พฤติกรรมการซื้อ และข้อมูลอื่นๆ ของผลิตภัณฑ์และบริการที่ซื้อ

1.6 ข้อมูลทางเทคนิค เช่น เลขที่อยู่ไอพีหรืออินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP address), คุกกี้, ที่อยู่ media access control (MAC), รุ่นอุปกรณ์และประเภทของอุปกรณ์เครือข่าย, ข้อมูลการเชื่อมต่อ, ข้อมูลการใช้งานระบบ,ประวัติการค้นหา และเข้อมูลทางเทคนิคอื่นๆ 

1.7 ข้อมูลเกี่ยวความคิดเห็น คำติชม หรือเรื่องร้องเรียนต่างๆ ของผู้เรียน ที่ได้ให้ไว้ผ่านการสำรวจ และช่องทางการติดต่อสื่อสารกับบริษัทฯ ได้แก่ แบบฟอร์มคำร้องหรือแบบฟอร์มอื่นๆ รูปแบบออนไลน์หรือออฟไลน์, การพูดคุยผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งอาจถูกบันทึก), การพบปะตัวต่อตัว, โซเชียลมีเดีย และอีเมล

 

หากผู้เรียนได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามแก่เรา (เช่น ผู้ปกครอง ผู้ติดต่อฉุกเฉิน) ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์, ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ เพื่อการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน และ/หรือเพื่อกรอกใบสมัครหรือทำธุรกรรมของผู้เรียนแทน กรุณาแจ้งบุคคลเหล่านั้นให้ทราบถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ และ/หรือขอความยินยอมจากบุคคลเหล่านั้น หากจำเป็น เพื่อเรา

 

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้ดำเนินการได้

 

ผู้เรียนอาจตัดสินใจว่าจะส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ หรือไม่ หากผู้เรียนไม่ส่งข้อมูลส่วนบุคคลตามที่จำเป็นให้แก่บริษัทฯ บริษัทฯ อาจพิจารณาปฏิเสธการขอสมัครเป็นผู้เรียนหรือปฏิเสธที่จะให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดแก่ผู้เรียน ผู้เรียนควรจะตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ส่งให้บริษัทฯ นั้นครบถ้วน เป็นจริงและถูกต้อง หากผู้เรียนมิได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการตามที่ผู้เรียนร้องขอได้ ซึ่งผู้เรียนรับประกันและรับรองว่า ผู้เรียนอนุญาตให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อเก็บรวบรวม ประเมินผล และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้  

 

 • วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้เรียน 

2.1 เพื่อดูแล ดำเนินการ และ/หรือสนับสนุนการให้บริการแก่ผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การตอบคำถามทางวิชาการ, การจัดการในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริการลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น คำถาม คำขอ ผลตอบรับ คำร้องเรียน ข้อเรียกร้อง, การช่วยเหลือทางเทคนิคและแก้ไขปัญหาทางเทคนิค 

2.2 เพื่อติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลสินค้าและบริการ, ข้อมูลข่าวสารทางการศึกษา, ข้อมูลสิทธิพิเศษและโปรโมชั่น, รวมทั้งติดต่อกับผู้เรียนตามที่บริษัทฯ เห็นว่าจำเป็น

2.3 โปรแกรมการสะสมคะแนน (Reward programs) การจับรางวัล การแข่งขัน กิจกรรม เพื่อให้ท่านได้เข้าร่วมโปรแกรมการเป็นลูกค้าอย่างต่อเนื่อง (Loyalty programs) โปรแกรมการสะสมคะแนน การชิงโชค การจับรางวัล การแข่งขัน เพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม การจัดอบรมสัมมนา และช่องทางการสื่อสารที่เกี่ยวข้องต่างๆ (เช่น การส่งอีเมล์แจ้งเตือน)โดยรวมถึง การประมวลผลและจัดการการลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้งานของท่าน การลงทะเบียนรับของขวัญ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อการประมวลคะแนน การสะสม เพิ่ม แลกเปลี่ยน หรือได้รับคะแนน การแลกหรือจ่ายด้วยคะแนน และการโอนคะแนน เพื่อการตรวจสอบประวัติการใช้งานทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ เพื่อการมอบบัตรกำนัล บัตรของขวัญ และออกใบแจ้งหนี้

2.4 การลงทะเบียนและการยืนยันตัวตน เพื่อลงทะเบียน ตรวจสอบ ยืนยัน และรับรองตัวตนของผู้เรียน

2.5 การมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคล (Personalization) การวิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรมของลูกค้า (Profiling)

 • เพื่อวิเคราะห์ ประเมินความความสนใจหรือพฤติกรรมของผู้เรียน แนะนำผลิตภัณฑ์และบริการที่ผู้เรียนอาจสนใจ และมอบประสบการณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียน
 • เพื่อค้นคว้าวิจัยทางการตลาดจากแบบสำรวจ ประเมินผล พฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลตามความสนใจหรือพฤติกรรม รวมทั้งพัฒนาการให้บริการ ผลิตภัณฑ์ และระบบต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อยกระดับประสบการณ์ให้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนเพื่อปรับเปลี่ยนเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการอย่างเหมาะสม
 • เพื่อประเมินประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ การบริการ และกิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อระบุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีอยู่ 

โดยจุดประสงค์ดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อความสนใจและผลประโยชน์ของท่าน และเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไม่เกินกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เราจะขอความยินยอมจากท่านเป็นคราว ๆ ไป หากจำเป็น

2.5 เพื่อตรวจสอบการสมัครใช้บริการของผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลในการตัดสินใจตอบรับการสมัครใช้บริการ, การตรวจสอบตัวตน, การดำเนินการตามคำร้องขอของผู้เรียน 

2.6 เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของบริษัท เพื่อปกป้องความมั่นคงและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้สิทธิหรือปกป้องผลประโยชน์ของเราที่จำเป็นและสามารถทำได้ตามกฎหมาย เช่น การตรวจจับ ป้องกัน และตอบโต้ข้อเรียกร้องการทุจริต การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อจัดการและป้องกันความเสียหายแก่ทรัพย์สินและสมบัติของเรา เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา เพื่อตรวจจับและป้องกันการประพฤติที่มิชอบภายในองค์กรซึ่งรวมไปถึงการใช้กล้องวงจรปิด เพื่อติดตามเฝ้าระวังเหตุการณ์ เพื่อป้องกันและรายงานความผิดทางอาญา และเพื่อปกป้องความมั่นคงและและความเชื่อมั่นทางธุรกิจของบริษัท

2.7 เพื่อป้องกันหรือตรวจสอบ การละเมิดหรือสงสัยว่าจะเป็นการกระทำละเมิดเกี่ยวกับข้อกำหนดในเงื่อนไขการให้บริการของเรา การฉ้อโกง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การละเลยหรือการประพฤติผิด ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเราหรือเรื่องอื่นๆ ที่เกิดจากความสัมพันธ์ของผู้เรียนกับเรา

2.8 เพื่อให้เป็นไปตามและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ หลักปฏิบัติ หรือแนวทางปฏิบัติใดๆ ที่ออกโดยหน่วยงานตามกฎหมายหรือที่มีอำนาจกำกับดูแล ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม (รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ การตอบข้อร้องเรียนของหน่วยงานกำกับดูแล การเปิดเผยต่อหน่วยงานกำกับดูแล และการตรวจสอบทางบัญชี การตรวจสอบในเชิงลึก และการสอบสวน) และ/หรือ กระทำการอื่นใดที่จำเป็นในการให้บริการ

บริษัทฯ อาจจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด นอกไปจากที่ได้ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ โดยอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 

 1. บุคคลใดที่เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้

บริษัทฯ อาจจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทใด ๆ ในเครือ Learn Corporation หากบริษัทใด ๆ ในเครือ Learn Corporation ได้รับมอบหน้าที่จากบริษัทฯ ในการให้บริการส่วนใดส่วนหนึ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้บริษัทในเครือ Learn Corporation ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน

นอกจากนี้ ผู้เรียนยอมรับและตกลงว่า บริษัทฯ อาจจะมอบหมายให้ผู้ให้บริการภายนอกจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากผู้ประกอบการร้านค้า ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ในการให้บริการ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในการใช้บริการ (“ผู้ให้บริการภายนอก”) ในกรณีเช่นว่า บริษัทฯ จะดำเนินการ เพื่อทำให้แน่ใจได้ว่าผู้ให้บริการภายนอกอยู่ภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเมินคุณสมบัติ และความสามารถของผู้ให้บริการภายนอกอย่างเพียงพอ กำหนดข้อสัญญาว่าด้วยการรักษาความลับในสัญญาว่าจ้างที่ทำกับผู้ให้บริการภายนอก พร้อมทั้งจัดตั้งระบบการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเหมาะสม

 

 1. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

เราอาจเปิดเผยหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนไปยังบุคคลภายนอกหรือเซิร์ฟเว่อร์ที่อยู่ในต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมี หรืออาจไม่มีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกัน ทั้งนี้ เราจะดำเนินการตามขั้นตอนและมาตรการต่างๆ เพื่อทำให้ผู้เรียนมั่นใจได้ว่าการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของจะโอนอย่างปลอดภัยและบุคคลที่รับโอนข้อมูลนั้นมีระดับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมหรือกรณีอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด และเราจะขอความยินยอมจากท่านเพื่อการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศหากจำเป็นต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด

 

 1. ระยะเวลาในการที่เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่เราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา และเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

 

 1. ความปลอดภัยของข้อมูล

เราตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียน เราจึงพยายามอย่างยิ่งที่จะปกป้องข้อมูลของผู้เรียนด้วยการกำหนดให้มีมาตรการในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ทำลาย ใช้ แปลง แก้ไขเปิดเผย หรือทำลายโดยไม่มีสิทธิหรือโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยเราจะตรวจสอบวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล พื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลและดำเนินการตามหลักปฏิบัติในการประมวลผล รวมถึงมาตรการความปลอดภัยทางกายภาพ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 1. คุกกี้และวิธีการใช้คุกกี้

 

7.1 การใช้คุกกี้ (Cookies)

เราอาจมีการใช้ “คุกกี้” หรือคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อช่วยให้เราหรือบุคคลภายนอกสามารถเก็บรวบรวมหรือแบ่งปันข้อมูล เพื่อปรับปรุงไซต์และบริการที่เรานำเสนอ หรือช่วยให้เรามอบบริการและคุณลักษณะใหม่ๆ ได้ “คุกกี้” คือตัวระบุต่างๆ ที่เราส่งไปยังอุปกรณ์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราสามารถจดจำอุปกรณ์ของคุณ และบอกเกี่ยวกับวิธีและเวลาในการใช้หรือเยี่ยมชมบริการหรือไซต์ จำนวนผู้ใช้ และเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวภายในไซต์ของเรา เราอาจเชื่อมโยงข้อมูลคุกกี้กับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้ คุกกี้ยังเชื่อมโยงกับข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่คุณเลือกซื้อและบัญชีรายชื่อสินค้าที่คุณเข้าไปชมด้วย ตัวอย่างเช่น เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับรถเข็นสินค้าของคุณ นอกจากนี้ ยังมีการใช้คุกกี้เพื่อมอบเนื้อหาที่เหมาะสมกับความสนใจของคุณโดยเฉพาะ และเพื่อตรวจสอบการใช้งานไซต์

ผู้เรียนอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้ได้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมในอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดจำไว้ว่าหากผู้เรียนปฏิเสธการใช้คุกกี้ ผู้เรียนอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานของไซต์หรือบริการได้อย่างเต็มที่

 

7.2 Google Analytics

เว็บไซต์และแอพพลิเคชันของเราใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์ว่าผู้เรียนเข้าใช้บริการของเราอย่างไร ข้อมูลที่รวบรวมโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้บริการหรืออุปกรณ์ของผู้เรียน (รวมถึง IP Address) จะถูกส่งและเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิลที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยกูเกิลจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อประเมินการใช้บริการของเรา และสร้างรายงานให้กับผู้ดำเนินการเว็บไซต์ และให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมในเว็บไซต์และการใช้งานอินเตอร์เน็ต และกูเกิลอาจส่งข้อมูลนี้ให้กับบุคคลที่สามตามที่กฎหมายกำหนด

 

 1. สิทธิของผู้เรียน (Platform Operator’s and the Personnel’s Rights)

8.1 การเข้าถึง: ผู้เรียนอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยเราอาจขอให้ผู้เรียนพิสูจน์ตัวตนก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ขอ โดยเราจะดำเนินการตามคำร้องขอ เมื่อเรามีข้อมูลของผู้เรียนอย่างเพียงพอที่จะดำเนินการภายใน 30 วัน หากเราไม่สามารถแก้ไขได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว เราจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับระยะเวลาการดำเนินการแก้ไขที่เร็วที่สุด

8.2 การแก้ไขให้ถูกต้อง: ผู้เรียนอาจมีสิทธิขอให้มีการดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้เก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย ให้ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

8.3 การถอนความยินยอม: ผู้เรียนมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมของ ณ เวลาใด ก็ได้

8.4 การลบหรือทำลายข้อมูล: ผู้เรียนอาจมีสิทธิขอให้เราดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เรียนที่เราเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูล เว้นเสียแต่ว่า การเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวของเรานั้นเป็นไปเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย เพื่อการใช้ หรือการปกป้องสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

8.5 การยื่นเรื่องร้องเรียน: ท่านอาจมีสิทธิยื่นเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่มีอำนาจในกรณีที่ท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรานั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลที่บังคับใช้

 

 

 1. การยกเลิกการให้ข้อมูล ถอนความยินยอม ร้องขอการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลที่คุณให้แก่เรา

หากผู้เรียนมีความต้องการถอนความยินยอมผู้เรียนสามารถดำเนินการได้ทันทีด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชันของเรา หรือส่งอีเมลให้กับเจ้าหน้าด้านการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเรา และเราจะดำเนินการตามคำขอในการถอนความยินยอมของผู้เรียน ตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ อย่างไรก็ตาม การถอนความยินยอมของผู้เรียนอาจจะส่งผลให้เราไม่สามารถให้บริการที่เหมาะสมแก่ผู้เรียนได้อีกต่อไป 

 

 1. ความเป็นส่วนตัวของผู้เรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

เราตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องให้การคุ้มครองความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากผู้เรียนบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา คุณลักษณะบางอย่างบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเราจะมีการควบคุมอายุเพื่อไม่ให้มีไว้สำหรับการใช้โดยผู้เรียนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อเราตั้งใจที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เรียน เราจะดำเนินขั้นตอนต่างๆ เพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เรียน ซึ่งรวมถึง

 

 • การแจ้งให้ผู้ปกครองทราบเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเรื่องข้อมูลของในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน รวมถึงประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจเก็บรวบรวมจากผู้เรียน การที่อาจใช้ข้อมูลเพื่อมอบประสบการณ์และบริการที่เหมาะสม และแบ่งปันข้อมูลกับบริษัทในเครือ 
 • การขอความยินยอมจากบิดามารดาสำหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เรียน หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้กับเด็กโดยตรง ทั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและแนวทางปฏิบัติของบริษัท
 • การจำกัดเรื่องที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เรียนไม่ให้มากไปกว่าความจำเป็นตามสมควรสำหรับการพัฒนาและมอบประสบการณ์ด้านการเรียน
 • การให้บิดามารดาเข้าถึงหรือมีความสามารถที่จะร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากผู้เรียนและความสามารถที่จะร้องขอให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือลบข้อมูลส่วนบุคคล
 1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว (Modification to this Privacy Policy)

  บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว ผู้เรียน สามารถเข้าถึงนโยบายฉบับล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ของออนดีมานด์

สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
วันสุดท้ายแล้ว
3 ชม สุดท้ายแล้วสมัครคอร์เลย
รับฟรี! ชุดแนวข้อสอบ TPAT3
ส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท
ส่วนลดสูงสุด 500 บาท

นับถอยหลังก่อนสอบเข้าเตรียมอุดม (9 มี.ค. 67)

Days
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
สิ้นสุดการรอคอย สิทธิพิเศษเฉพาะคุณ TCAS DEK68 เวอร์ชั่นใหม่ มาแล้ว !
โปรสุดท้าย NETSAT
เพื่อน้องมข. อีก 14 วันก่อนสอบ
โปรสุดท้าย เพื่อน้อง TU
อีก 1 เดือน ก่อนสอบ
ด่วน LIVEติว เลข โค้งสุดท้าย
ก่อนสอบเตรียมอุดมฯ