Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
สอบสสวท

ทำไมเด็กๆ ควรสอบ สสวท. ?

สอบสสวท
“สสวท.” คืออะไร

คำว่า สสวท.อาจะเป็นคำย่อที่หลายๆ คนคงเคยแอบได้ยินคำนี้ สสวท.คืออะไร ความหมายที่ชัดเจนนั้น ย่อมาจากอะไร แล้วทำไมเด็กๆ จึงควรสอบ สสวท.มาทำความรู้จักกัน

สสวท. หรือ IPST คือ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของกระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนทุก ๆ ระดับชั้น ที่มีพรสวรรค์และความสามารถด้านวิชาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

ดังนั้น เพื่อการตามหาเด็กที่มีความสามารถ และดึงศักยภาพในวิชาดังกล่าวออกมาใช้ต่อยอด จึงได้มีการจัดการทดสอบในโครงการต่าง ๆ ขึ้น เช่น “โครงการโอลิมปิกวิชาการ” เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมเป็นตัวแทนในการแข่งขันวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในระดับนานาชาติ, “โครงการ PISA” ที่ประเมินสมรรถนะของนักเรียนวัย 15 ปี โดยเปรียบเทียบกับประเทศอื่น และรวมไปถึง “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์” โดย สสวท. ซึ่งคัดเลือก และประเมินความสามารถของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา

โครงการดังกล่าว สามารถกระตุ้นให้นักเรียนสนใจและกระตือรือร้น ในการเรียนวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี นอกจากนั้น การคัดเลือก ไม่ได้คัดเลือกเด็ก ๆ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงเท่านั้น แต่มองหาเด็ก ๆ ที่มีความสนใจ, มีแวว และมีศักยภาพ ในด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างถูกทาง เป็นการเพิ่ม “โอกาสด้านการเรียนรู้” ให้แก่เด็ก ๆ อีกด้วย

รอบการสอบแข่งขัน สสวท.

การรับสมัครการประเมินความรู้ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา ในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สสวท.) มีการประเมินทั้งหมด 3 รอบ และแบ่งนักเรียนระดับประถมศึกษาออกเป็น 2 ช่วงชั้น ดังนี้

– ช่วงชั้นที่ 1 : สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 (ประถมศึกษาตอนต้น)
– ช่วงชั้นที่ 2 : สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (ประถมศึกษาตอนปลาย)

ตารางปฎิทินการสอบสสวท.
– เปิดรับสมัครสอบรอบแรก : กรกฎาคม – สิงหาคม
– สอบรอบแรก : พฤศจิกายน
– ประกาศผลสอบรอบแรก : ธันวาคม – มกราคม
– สอบรอบสอง : มกราคม – กุมภาพันธ์
– ประกาศผลสอบรอบสอง : กุมภาพันธ์
– สอบรอบสาม (สำหรับวิชาวิทยาศาสตร์) : มีนาคม
– รับเหรียญรางวัล : มีนาคม
– เข้าค่ายฯ : เมษายน – พฤษภาคม

การเตรียมตัวสอบ สสวท.

1. เตรียมตัวสอบสสวท. ผ่านการติวเข้มในคอร์สต่าง ๆ

2. การทำข้อสอบย้อนหลัง : ทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะมีการทำเฉลยข้อสอบย้อนหลังของโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไว้ในระบบ Onlinetesting.ipst.ac.th เพื่อให้เด็กๆ ที่สนใจเข้าไปทำและเพิ่มศักยภาพของตัวเอง

อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ มาวางแผนเตรียมสอบ วางแผนการเรียนให้พร้อม กับออนดีมานด์