เปลี่ยนโจทย์เป็นภาพ เข้าใจไม่ใช่จำ
แก้โจทย์ได้ทุกรูปแบบ

เทคนิคทำให้เลขเข้าใจง่าย
พลิกแพลงได้ทุกแนวโจทย์

จับหลักความเข้าใจ เห็นภาพ เชื่อมโยงความจำ ประมวลความคิดทำโจทย์ได้

เชื่อมโยงตัวหนังสือให้เกิดภาพ
คิดอย่างเป็นระบบจำอย่างเข้าใจ
ทำโจทย์ได้จริง

วางหลักคิด แยกเยอะ เชื่อมโยง
แม่นยำ ทำได้เต็ม GAT150