Tgat ,Tpat ,Dek67 ,TCAS ,Admission

ต้องสอบTGAT/ TPAT อะไรบ้าง ถึงจะได้เข้าคณะในฝัน

Tgat ,Tpat ,Dek67 ,TCAS ,Admission

dek67 ต้องรู้สอบ TGAT,TPAT อะไร ถึงพิชิตคณะในฝันได้สำเร็จ

สวัสดีค้า น้อง ๆ #Dek67 ใกล้เข้ามาแล้วน้า กับการสอบ TGAT TPAT ซึ่งคะแนนเหล่านี้สำคัญมาก เพราะใช้ในการยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย ในระบบ TCAS เกือบทุกรอบ โดยเฉพาะรอบ 3 Admission มีมากกว่า 90% ของมหาวิทยาลัยที่ใช้คะแนนนี้เลย  

      การสอบ TGAT TPAT คือระบบการสอบเพื่อวัดศักยภาพในการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่จาก “ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย” หรือ ทปอ. มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อลดความซ้ำซ้อนของเนื้อหาลง เป็นเน้นความรู้ที่ผู้สอบสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

      TGAT หรือ Thai General Aptitude Test เป็นข้อสอบวัดสมรรถนะการเรียนรู้ทั่วไป มีทั้งหมด 3 พาร์ท คะแนนรวม 300 คะแนน ประกอบไปด้วย

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication)
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะด้านการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) แบ่งได้ 4 เรื่องหลัก ดังนี้

         3.1การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)

         3.2การแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อน (Complex Problem Solving)

         3.3การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)

         3.4การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

      TPAT หรือ Thai Professional Aptitude Test เป็นข้อสอบความถนัดด้านวิชาชีพ 5 รายวิชา และคะแนนเต็มรวม 100 คะแนน ประกอบไปด้วย

TPAT1  กสพท. หรือความถนัดแพทย์ (สอบรูปแบบกระดาษเท่านั้น)   

TPAT2  ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์

TPAT3  ความถนัดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์

TPAT4  ความถนัดสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

TPAT5  ความถนัดครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ (วิชาชีพครู)

      สรุปแล้ว ข้อสอบ TGAT/TPAT จะประกอบด้วย 6 วิชา เอาหล่ะ มาดูกันว่าคณะในฝันของเราจะใช้คะแนน TGAT TPAT อะไรบ้างน้า 

 • กสพท = TPAT1
 • แพทย์ ทันตะฯ (นอก กสพท) = *TPAT1  *TGAT

              *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

 • เภสัชฯ (นอก กสพท)  = *TPAT1  *TGAT

             *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

 • สัตวฯ (นอก กสพท) = TGAT
 • พยาบาลฯ = TGAT
 • สหเวช, เทคนิค, กายภาพบำบัด, การแพทย์แผนไทย = TGAT   *TPAT1

              *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

 • สาธารณสุข, สิ่งแวดล้อม = TGAT   *TPAT3

              *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

 • วิศวกรรมศาสตร์ = TGAT   TPAT3
 • วิทยาศาสตร์ = TGAT   TPAT3
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา = TGAT   *TPAT3

               *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

 • IT, ICT, เทคโนโลยีสารสนเทศ = TGAT   *TPAT3

               *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

 • สถาปัตยกรรม = TGAT   TPAT4
 • เกษตร, ประมง, วนศาสตร์ = TGAT  TPAT3
 • นิเทศ, วารสารฯ, การสื่อสารมวลชน = TGAT
 • อักษรฯ, มนุษยฯ, ศิลปศาสตร์ = TGAT
 • นิติศาสตร์ = TGAT
 • รัฐศาสตร์, สังคมวิทยา, สังคมสงเคราะห์ = TGAT
 • จิตวิทยา = TGAT
 • บัญชี = TGAT
 • บริหาร, การจัดการ = TGAT
 • เศรษฐศาสตร์ = TGAT
 • ครุศาสตร์, ศึกษาศาสตร์ = TGAT  *TPAT2  *TPAT3   TPAT5

               *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

 • ศิลปกรรม, มัณฑนศิลป์, นิเทศศิลป์, ดุริยางคศิลป์  = TGAT  *TPAT2  *TPAT4 

               *เลือกสอบ หรือใช้ในบางมหาวิทยาลัย

      เป็นยังไงกันบ้าง ทีนี้น้องๆ ก็ได้รู้แล้วว่าคณะในฝันของตัวเองจะต้องใช้คะแนนไหนบ้างในการยื่นสมัคร และเช็คกับทางมหาวิทยาลัยด้วยน้าว่าต้องใช้คะแนนไหนบ้าง เพราะแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะแตกต่างกันออกไป ฉะนั้นอย่าลืมทบทวน ฝึกทำข้อสอบ และที่สำคัญเช็คปฏิทินการรับสมัครสอบกันดีๆ น้า ขอให้น้องๆ #Dek67 เข้าคณะในฝันได้สำเร็จทุกคนเลยนะ

บทความที่เกี่ยวข้อง 👉 : TGAT TPAT คืออะไร ? สอบอะไรบ้าง

บทความที่เกี่ยวข้อง 👉 : www.mytcas.com