Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

ยกระดับกวดวิชาท้องถิ่น

“ออนดีมานด์ประถม” จับมือ “The Group”

ติวเตอร์สอบเข้าม.1 ชื่อดัง แห่งอุบลราชธานี

สู่นวัตกรรมเรียนออนไลน์ ที่ไหน เมื่อไหร่ ก็เรียนได้

WE CREATE THE FUTURE

โรงเรียนกวดวิชา THE GROUP (เฉลิมวิทย์) เป็นโรงเรียนกวดวิชาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการที่เปิดสอนมาเป็นเวลากว่า 20 ปี

THE GROUP มีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจโรงเรียนกวดวิชาในระดับประถมแบบมืออาชีพ เช่นการคัดเลือกครูผู้สอน เอกสารประกอบการเรียน

จุดเด่นของ THE GROUP คือ การติวเข้มนักเรียน ป.6 สอบเข้า ม.1    โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งห้องเรียนพิเศษและห้องเรียนปกติ ซึ่งสามารถทำให้นักเรียนสอบเข้าโรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราชได้มากกว่า 70% จนเป็นที่เชื่อมั่นของผู้ปกครองและนักเรียนในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียง จนมีการบอกปากต่อปากเมื่อมีการเปิดคอร์สติว ป.6 เข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช มีการลงทะเบียนเรียนเต็มทุกห้องเรียนและทุกรอบ

ประวัติอาจารย์

ดร.อริยา อุ่นใจ (ครูต้า)

 

 • มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จ.อุบลราชธานี
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ทุน สควค. เกียรตินิยมอันดับสอง)
 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ผลการสอบดุษฎีนิพนธ์ : ดีเยี่ยม)
 •  สอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 
 • วิทยากรในการติว ONET คณิตศาสตร์ ม.3 และ ม.6
 • วิทยากรในการติวเพื่อสอบเข้าห้อง Gifted ม.1 และ ม.4
 • วิทยากรในการติวเพื่อสอบเข้า ม.1 และ ม.4
 • วิทยากรในการติว PAT 1 คณิตศาสตร์
 • วิทยากรในการติว วิชาสามัญ คณิตศาสตร์
 • วิทยากรในการติวแคลคูลัส 1 และ 2 ปริญญาตรี
 • วิทยากรในการติวสมการเชิงอนุพันธ์ปริญญาตรี

ผศ.ดร.ฐิติพงษ์ อุ่นใจ (ครูเติ้ล)

 

 • ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • ปริญญาโท : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ปริญญาตรี : วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • อาจารย์ประจำสาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 • วิทยากร STEM สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
 • Advance Trainer and Scientist, The GLOBE Program (NOAA)

ครูพัชราภรณ์ หอมจำปา (ครูก้อย)

 
 • ปริญญาตรี และ ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • Developing of Instructional Techniques by Using English in General Education at University of Malaya, Malaysia
 • Capacity Development of Learning and Teaching the Subjects in English at Khon Kean University
 • ผู้แปล “THE ACCREDITATION FOR HUMAN ETHICS COMMITTEES” ของ WHO ให้กับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนามรับรองโดย ศ.พญ.ขวัญชนก ยิ้มแต้
 • วิทยากรพิเศษเรื่อง “Ethical Guidelines for Research on Human Subjects” ให้กับหน่วยงานภายนอกและภายใน
 • TOEIC 790/ TOFEL ITP 570

หลักสูตรออนไลน์

ซื้อออนไลน์ เรียนออนไลน์ ผ่าน Shoponline และ LearnAnywhere และเรียนได้ที่สาขาออนดีมานด์ทั่วประเทศ

ครอบคลุมทุกเนื้อหา เน้นเทคนิค พิชิตข้อสอบ คอร์สเรียนของ The Group เหมาะสำหรับนักเรียน ป.6 ที่เตรียมตัวสอบเข้า ม.1 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี และโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยเน้นการสอนเนื้อหาที่สำคัญ และเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับแนวข้อสอบในปีที่ผ่านมา บรรยายเนื้อหา สอนเข้าใจง่าย จำไม่เยอะ เน้นประยุกต์ใช้ได้จริง และติวเข้มการทำข้อสอบ เทคนิคการทำข้อสอบที่ออกบ่อย เก็งแนวข้อสอบ

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (คณิตศาสตร์)

 • การหา ห.ร.ม.
 • การหา ค.ร.น.
 • โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับ ห.ร.ม. และ ค.ร.น. 
 • เศษส่วน
 • โจทย์ระคน บวก ลบ คูณ หาร เศษส่วน
 • ทศนิยม
 • โจทย์ปัญหาทศนิยม
 • ร้อยละ 1
 • ร้อยละ 2
 • อัตราส่วน
 • แบบรูป
 • รูปสามเหลี่ยม
 • รูปหลายเหลี่ยม
 • รูปเรขาคณิตสามมิติ
 • วงกลม
 • การนำเสนอข้อมูล
 • ข้อสอบโอเน็ต 

( 14.30 ชั่วโมง)

ราคา : 2,000 บาท

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (วิทยาศาสตร์)

 • การเจริญเติบโตของมนุษย์
 • ระบบร่างกายมนุษย์
 • อาหารและสารอาหาร
 • สัตว์
 • พืช
 • ระบบนิเวศ
 • สารและสมบัติของสาร
 • สารในชีวิตประจำวัน
 • วัสดุและสมบัติวัสดุ
 • เสียง
 • แสงและการมองเห็น
 • ไฟฟ้า
 • แรงและเครื่องทุ่นแรง
 • ดิน หิน แร่
 • โครงสร้างและการเปลี่ยนแปลงของโลก
 • บรรยากาศของโลก
 • ปรากฏการณ์ของโลก
 • ท้องฟ้าและดวงดาว
 • ระบบสุริยะ
 • เทคโนโลยีอวกาศ

( 20.30 ชั่วโมง)

ราคา : 2,000 บาท

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช (ภาษาอังกฤษ)   

 • Noun
 • Pronouns
 • Tenses
 • Subject-Verb Agreement
 • Modals Verbs
 • Infinitives and Gerunds
 • Articles
 • Prepositions
 • Adjectives
 • Adverbs
 • Comparison
 • Agreement and Disagreement
 • Conditional Sentences
 • Reported Speech
 • Passive Voice
 • Questions
 • Conjunctions
 • Test 

( 18 ชั่วโมง)

ราคา : 2,000 บาท

ติวเข้มเข้า ม. 1 (อยากติด ต้องติว) โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช(แพครวม คณิต วิทย์ อังกฤษ)

 • วิชาคณิตศาสตร์

 • วิชาวิทยาศาสตร์

 • วิชาภาษาอังกฤษ

( 53 ชั่วโมง)

ราคา : 4,500 บาท

ทำเนียบคนเก่งของโรงเรียนกวดวิชา THE GROUP (เฉลิมวิทย์)