12 อาชีพ สายวิทย์สุขภาพ ยอดนิยม

อาชีพสายวิทย์

มารู้จัก 12 อาชีพ สายวิทย์สุขภาพ ยอดนิยม มีอะไรกันบ้าง 1.นักกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค ที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต 2.นักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาคลินิกมีหน้าที่ประเมินความบกพร่องทางจิตด้วย แบบทดสอบทางจิตวิทยาและข้อมูลของผู้ป่วย ให้คำปรึกษาและการรักษาทางจิตวิทยาร่วมกับจิตแพทย์และแพทย์อื่นๆ มีทั้งให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือทำเป็นกิจกรรมกลุ่มบำบัด เช่น เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง จนแขนขาใช้ไม่ได้ และยังทำใจยอมรับไม่ได้ จึงต้องมารับการบำบัดจากนักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น 3.นักเวชศาสตร์การกีฬาเป็นหนึ่งในการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยนำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การเล่นกีฬาเกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด และทำให้ผู้ที่บาดเจ็บสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อร่างกายสมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด 4.ทันตแพทย์คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก 5.พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขุ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ 6.เภสัชกรมีหน้าที่จ่ายยาให้ผู้ป่วย แนะนำการใช้ยา ติดตามการใช้ยาให้ผู้ป่วย และเป็นผู้ผลิตยา เภสัชกรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคลินิก โรงพยาบาล และเภสัชชุมชนซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วโลก ทางเลือกหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกร คือการปฏิบัติงานในร้านขายยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านเอง 7.แพทย์มีหน้าที่ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ 8.นักเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย […]

ส่อง 5 ทักษะที่จำเป็น สำหรับนักการทูต

น้องๆ คนไหนอยากเป็นทูตยกมือขึ้น นักการทูตเป็นอาชีพที่เปิดโอกาสให้เราไปพบกับประสบการณ์ใหม่ๆ ในโลกอันกว้างใหญ่ และมีบทบาทสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามและส่งเสริมผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติในระดับสากลด้วย ซึ่งวันนี้พี่ๆ ออนดีมานจะมาบอกน้องๆ ถึง 5 ทักษะที่นักการทูตควรมีกัน จะเป็นอะไรบ้าง มาดูกันเลย!! นอกจากทักษะสำคัญๆ สำหรับน้องๆ ที่อยากเป็นนักการทูตแล้ว ทักษะในด้านอื่นๆ ก็สามารถส่งเสริมให้น้องๆ เป็นนักการทูตที่ดีได้ โดยเฉพาะการเตรียมตัวด้านภาษา ดังนั้น หากน้องๆ คนไหนอยากเป็นนักการทูต ก็อยากให้น้องมั่นใจในตัวเอง เชื่อว่าตัวน้องสามารถทำได้ แล้วก็ลองฝึกได้เลย!! น้องๆ ที่เริ่มมั่นใจในอนาคตตัวเองแล้ว อยากลงมือทำ มาลงคอร์สวางแผนการเรียน ม.ปลายไว้เลย  ทักษะความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เนื่องจากความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับการระหว่างประเทศ เช่น ประวัติศาสตร์โลก ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือข่าวต่างประเทศเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้นักการทูตสามารถมองโลกและสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างครอบคลุมเมื่อต้องลงปฏิบัติหน้าที่จริง ทักษะด้านการสื่อสาร ทั้งในด้านการพูดและการเขียน เพราะนอกจากนักการทูตจะต้องส่งความที่ต้องการจะสื่อให้กับตัวแทนจากประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆผ่านคำพูดได้อย่างฉะฉานและชัดถ้อยชัดคำแล้ว พวกเขาต้องสามารถเขียนงานเอกสารสำคัญต่างๆได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และตรงประเด็นอีกด้วย ทักษะด้านการเจรจา งานของนักการทูตมักเต็มไปด้วยการต่อรองกันไปมาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ ดังนั้น ความสามารถในการเจรจาและใช้ศิลป์ภาษาโน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นดีเห็นชอบกับจุดยืนที่ตัวเองยึดถือจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในสายอาชีพนี้ ทักษะทางสังคม นักการทูตคือตัวแทนของประเทศ เพราะฉะนั้น พวกเขาต้องสามารถวางตัวและแสดงออกได้อย่างเหมาะสมเมื่อปฏิบัติหน้าที่ในต่างแดน เพื่อรักษาภาพลักษณ์และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศ ทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ “การเมืองโลกมีแนวโน้มจะเป็นอย่างไรในอนาคต?” “ประเทศมหาอำนาจมีความสัมพันธ์ต่อกันอย่างไร?” หรือ “ประเทศไทยควรวางตัวอย่างไรในปัจจุบัน?” […]

3 เรื่องเข้าใจผิด “ คณะโบราณคดี ”

คณะโบราณคดี

ได้เวลาอัปเดตความเข้าใจใหม่ 🤩 ที่ทำให้อาจหลงรักคณะนี้มากขึ้น กับ 3 เรื่องเข้าใจผิด “คณะโบราณคดี” 🤔 เรียนโบราณคดี = ขุดฟอสซิล🦖 ไม่จริงจ้า คณะนี้ไม่ได้ขุดฟอสซิลแต่อย่างใด แต่จะมีกระบวนการขุดค้นโบราณวัตถุอยู่บ้าง เพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของมนุษย์โบราณมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิชาเอกที่เราเลือกด้วยนะ ไม่ใช่ทุกคนในคณะจะได้ขุด 🤔 เรียนโบราณคดี เหมือนกับคณะอักษรศาสตร์📝 ไม่จริงจ้า คณะอักษรศาสตร์จะเน้นไปทางการใช้ภาษา วรรณคดีและวรรณกรรรมมากกว่า ส่วนคณะโบราณคดี จะหนักไปทางการศึกษาเรื่องราวของโบราณวัตถุ ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา โดยมีการศึกษาของภาษาเกี่ยวร่วมด้วย 🤔 เรียนโบราณคดี จบมาเป็นนักโบราณคดีได้อย่างเดียว 📖 ไม่จริงจ้า จบมาด้วยวุฒิ “ศิลปศาสตร์บัณฑิต”​ จึงประกอบอาชีพได้ค่อนข้างหลากหลาย​เช่น​ ภัณฑารักษ์​ ​ นักวิชาการ​ ล่าม​ นักแปล​ นักเขียน​ หรือแม้กระทั้ง แอร์โฮสเตส​ ก็ยังได้ เริ่มวางแผนการเรียนกับออนดีมานด์ คลิก ที่นี่ได้เลย 👇 อย่าลืมกด LIKE 👍 Facebook Fanpage ของ […]

วิศวโยธา เรียนอะไร ? จริงมั้ยที่เรียนแค่สร้างตึก ?

“เรียนวิศวโยธา จบมาก็ต้องสร้างตึกไง 🏬⚙️” ใจเย็นก่อน สาขานี้ไม่ได้มีแค่นั้น… แท้จริงแล้ว คณะวิศวกรรมโยธาเขาเรียนกันกว้างกว่านั้นมาก มีหลายสาขาแยกย่อยอันนำไปสู่อาชีพที่หลากหลาย แต่จะมีสาขาอะไรบ้าง จบไปเป็นอะไรบ้าง ติดตามได้ในบทความนี้เลยจ้า วิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) เป็นศาสตร์หนึ่งทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่ครอบคลุมทั้งทักษะการออกแบบ การก่อสร้าง รวมถึงการบำรุงรักษา สิ่งปลูกสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นมา 🔨🔧 ไม่ว่าจะเป็นตึก อาคาร สะพาน ถนน ระบบขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตลอดจนการทำรังวัดในงานสำรวจและแผนที่ วิศวกรรมโยธายังต้องศึกษาการวิเคราะห์ทางธรณีและชลศาสตร์ อีกทั้งยังต้องเรียนรู้การบริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างให้มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสูงสุด โดยวิศวกรรมโยธา แยกเป็นสาขาย่อยราว 8 สาขา ดังนี้ 1. วิศวกรรมโครงสร้าง (Structural Engineering) ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบและคำนวณสิ่งก่อสร้างชนิดต่างๆ โดยเน้นไปทางงานออกแบบ วิเคราะห์ รวมถึงการคำนวณโครงสร้างและแรงต้านทานของวัสดุ ⚙️🔩 เพื่อคัดเลือกประเภทและขนาดของวัสดุที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ พูดง่ายๆ ว่า นี่คือสาขาย่อยที่น้องๆ จะได้สร้างตึก เขื่อน อาคาร หรือสะพานนั่นเอง 2. วิศวกรรมก่อสร้างและการจัดการ (Construction Engineering and […]

อยากเก่งแบบ อีลอน มัสก์ .. ต้องทำยังไง

อยากเก่งแบบอีลอน มัสก์.. ต้องทำยังไง 🧐 น้องๆ รู้จัก “อีลอน มัสก์” กันหรือเปล่า? เขาได้ชื่อว่าเป็นนักธุรกิจผู้สร้างนวัตกรรมระดับโลกเชียวนะ เพราะเขาเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง PayPal รวมถึง Tesla Motors และ SpaceX นอกจากนี้ยังมีบริษัท Solarcity อีกด้วย ✨ แต่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จเช่นนี้ เขาต้องทำอะไรบ้าง? มาดูกันดีกว่าว่า อยากเก่งแบบ “อีลอน มัสก์” ต้องทำยังไง 💥 🚀 ตั้งเป้าหมายให้สูงแล้วไปให้ถึง อีลอน มัสก์มักจะคิดเสมอว่า “เป็นไปได้” แล้วค่อยๆ พัฒนา และลองผิดลองถูกไปทีละนิด จนความเป็นไปได้นั้นเกิดขึ้นจริงในที่สุด เพราะเขามีแนวคิดแบบนี้ โลกของเราจึงมีสิ่งใหม่ๆ อย่างรถยนต์ไฟฟ้า และธนาคารออนไลน์เกิดขึ้น 📚 ศึกษาเรียนรู้อย่างกว้างขวาง แม้อีลอน มัสก์จะมีความสามารถด้านวิศวกรรมและการประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ แต่เขากลับศึกษาเรียนรู้ด้านอื่นๆ ไม่ใช่เพียงแค่สองด้านนี้เท่านั้น ทำให้เขาเป็นคนที่มีพื้นฐานความรู้หลากหลายด้านซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในข้อดีที่นำพาเขาไปสู่ความสำเร็จ 💡 ต่อยอดความรู้ที่มี หากมีความรู้มากมาย แต่ไม่ได้นำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดเลย.. ก็ถือว่าไร้ประโยชน์ อีลอน […]

สัตวศาสตร์ (สัตวบาล) คืออะไรกันนะ? ต่างจากสัตวแพทย์ยังไง?

สัตวศาสตร์, สัตวบาล จะเน้นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับสัตว์เพื่อเพื่อการพัฒนาปศุสัตว์ไทยเป็นส่วนใหญ่เลย สัตวศาสตร์, สัตวบาล ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสาขาวิชาที่อยู่ในคณะด้านการเกษตรจะอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยนครพนม, สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นะ จบมาทำอะไรได้บ้าง?เป็นผู้จัดการฟาร์ม หรือนักสัตวบาลประจำฟาร์ม เป็นนักวิทยาศาสตร์ นักวิชาการ และพนักงานส่งเสริมด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ และประกอบธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปศุสัตว์ ได้อีกด้วยนะ สัตวศาสตร์ต่างกับสัตวแพทย์อย่างไร?ไม่ต้องดูแลตรวจรักษาสัตว์ เพราะเป็นหน้าที่ของสัตวแพทย์เน้นไปที่ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานกระบวนการผลิตสัตว์เน้นไปที่การจัดการด้านการค้าสัตว์ และผลิตผลจากสัตว์ย้ำ! ไม่ได้โฟกัสด้านสุขภาพของสัตว์ ได้ความรู้ใหม่แล้วใช่มั้ยคร้าบ? ใครชอบคณะนี้ก็ต้องวางแผนตัวเองได้เลยหรือใครที่สนใจวางแผนการเรียนของตัวเอง ตอนนี้ออนดีมานด์มีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยนะ คลิกเลย!  อย่าลืมกด LIKE 👍 Facebook Fanpage ของ ออนดีมานด์ OnDemand สถาบันกวดวิชาออนดีมานด์ เพื่อไม่ให้พลาด สาระดีๆ ข่าวสาร และสิทธิพิเศษ นะคร้าบบ

Digital Nomad วิถีเดินงานพร้อมเดินทาง!

Digital Nomad

น้องๆ เคยเห็นใครที่แบกเป้ เปิด Notebook ไปนั่งทำงานตามร้านกาแฟไหม? พวกเขาอาจจะเป็น Digital Nomad ก็ได้นะ! Digital Nomad แปลตรงตัวได้ว่า “ชนเผ่าเร่ร่อนในโลกดิจิทัล” เห็นแบบนี้น้องๆ หลายคนก็ยังคงงงว่ามันคืออะไร แต่ความหมายมันก็ใกล้เคียงกับคำแปลของมันจริงๆ นะ! Digital Nomad คืออาชีพที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันที่ความเร็วในการเชื่อมต่อโลกดิจิทัลทำได้อย่างลื่นไหลไร้รอยต่อ พวกเขาคือคนที่อาศัยประโยชน์จากเทคโนโลยีให้เกิดเป็นรายได้ของตัวเอง โดยมีอิสระที่จะเดินทาง ท่องเที่ยว หรือพักผ่อนไปที่ไหนก็ได้บนโลก ขอแค่มีโน้ตบุ๊ก สมาร์ตโฟน พร้อมสัญญาณอินเทอร์เน็ตผ่านมือถือหรือ Wi-Fi ที่พร้อม ก็สามารถทำงานได้แล้วโดยไม่ต้องมีออฟฟิศเลย! ตัวอย่างอาชีพของ Digital Nomad 🛒 ธุรกิจขายสินค้าออกไลน์ (E-Commerce) 👩‍💻 ธุรกิจ Tech Start-up เช่น นักเขียนโปรแกรม หรือนักออกแบบ 📸 รับจ้างอิสระ (Freelance) ในสาขาต่างๆ เช่น นักตัดต่อวิดีโอ ช่างภาพ ✌ เอเจนซีออนไลน์ (Online Service Agency) […]

คณะนิเทศ ไม่ได้เรียนแค่ถ่ายหนังนะ! เรียนอะไรบ้าง มาดูเลย!

คณะนิเทศ

” คณะนิเทศ คงเรียนแค่อะไรเกี่ยวกับหนังแหละ.. ” ใครที่กำลังคิดแบบนี้อยู่ ขอบอกเลยว่ากำลังเข้าใจผิดอย่างแรง! ทุกวันนี้มีสาขาต่างๆ เกิดขึ้นอย่างมากมายในแขนงของนิเทศศาสตร์ ความบันเทิงต่างๆ ที่เกิดขึ้นบนสื่อในชีวิตประจำวันของน้องๆ ล้วนต้องอาศัยทักษะทางด้านนิเทศศาตร์นี่ทำให้เกิดขึ้น งั้นวันนี้ขอชวนน้องๆ มาลองส่องคณะนิเทศศาสตร์ดูว่า จะมีสาขาที่กว้างขวางและน่าสนใจมากขนาดไหน ถ้าอยากรู้ว่าคณะนิเทศฯ มีสาขาอะไร เรียนอะไรบ้าง จบไปจะทำงานอะไร มาหาคำตอบได้ที่นี่เลย! สาขาภาพยนตร์และภาพนิ่ง ถ้าพูดถึงคณะนิเทศฯ ภาพของการถ่ายทำภาพยนตร์ต้องเป็นสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงแน่ สาขาภาพยนตร์และภาพนิ่งเป็นสาขาที่จะเน้นศึกษาไปในด้านของการสื่อสารและบอกเล่าเรื่องราวโดยอิงจากการเรียนรู้ทฤษฏีทางภาพยนตร์ แล้วลงมือจัดทำภาพยนตร์หรือภาพถ่ายเพื่อใช้ในการบอกเล่าเรื่องราวของสารนั้น อาชีพที่จะต่อยอด : ผู้กำกับ นักเขียนบท ผู้ควบคุมการผลิต ช่างภาพ นักวิจารณ์ภาพยนตร์ นักตัดต่อ ผู้อำนวยการสร้าง หรืออาชีพอื่นๆ ที่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ สาขานี้เน้นไปที่การสร้างสื่อที่ใช้แพร่กระจายสารไปสู่คนหมู่มากอย่างวิทยุและโทรทัศน์ โดยจะเรียนพื้นฐานตั้งแต่การวางแผนการออกแบบและจัดทำรายการ แล้วจึงเริ่มลงมือถ่ายทำรายการอย่างไปขั้นตอนไปจนถึงการออกอากาศรายการนั้นสู่สาธารณะเมื่อเสร็จหรือถ่ายทอดสดก็ได้ตามแผนที่วางไว้ อาชีพที่จะต่อยอด : นักผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ ครีเอทีฟ นักตัดต่อ นักเขียนบทรายการ โปรดิวเซอร์ นักจัดรายการวิทยุ ผู้ประกาศข่าว หรืออาชีพอื่นๆ ในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ สาขาวารสารศาสตร์ ในปัจจุบันสาขาวารสารศาสตร์มีการปรับเปลี่ยนอย่างก้าวกระโดดจากที่เน้นจัดทำสื่อในรูปแบบสิ่งพิมพ์และหนังสือพิมพ์ มาสู่การที่มุ่งพัฒนาทักษะด้านภาษาและการเรียบเรียงมากยิ่งขึ้น ทำให้มีสำนักข่าวออนไลน์ หรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ต่างๆ […]

เก็บห้องผู้ตาย ส่องอาชีพผู้เก็บกวาดที่เกิดเหตุ!!

เชื่อว่าน้องๆ หลายคนคงได้สัมผัสกับซีรีส์ที่เป็นกระแสแรงแบบหยุดไม่อยู่ ณ เวลานี้อย่าง ‘Move To Heaven’ มากันบ้างแล้ว ซึ่งภายในเรื่องได้มีการพูดถึงอาชีพ ‘ผู้เก็บกวาดที่เกิดเหตุ’ หรือคนที่คอยจัดการดูแลข้าวของของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วอย่างบริษัทของกลุ่มตัวเอก ซึ่งอาชีพนี้กำลังเพิ่มสูงขึ้นทุกปีจากสาเหตุของสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในหลายประเทศ แล้วอาชีพนี้ต้องทำอะไนบ้าง ทำงานจะเศร้าหรือเปล่า มาตามไปส่องอาชีพนี้พร้อมกันได้เลย! ผู้เก็บกวาดที่เกิดเหตุ คืออะไร? ผู้เก็บกวาดที่เกิดเหตุ (Trauma Cleaner) เป็นตัวแทนที่จะเข้าไปเก็บกวาดและจัดการข้าวของในห้องของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วแทนครอบครัวหรือคนใกล้ชิดของผู้เสียชีวิต เพื่อที่พวกเขาจะได้ไม่ต้องเผชิญกับความโศกเศร้าจากความทรงจำผ่านสิ่งของต่างๆ นั้นโดยตรง หรือก็คือการเข้าไปจัดการกับพื้นที่ที่เคยมีคนอยู่มาก่อนให้กลับคืนสู่ความว่างเปล่าเสมือนไม่มีอดีตอะไรนั่นเอง การทำงานของผู้เก็บกวาดที่เกิดเหตุ ในการทำงานแต่ละครั้งจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของผู้เสียชีวิตหรือผู้ว่าจ้าง หากเป็นการเก็บกวาดห้องของผู้มีครอบครัวอยู่เดิมจะเป็นการทำความสะอาดและเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆ ที่เคยเป็นของผู้เสียชีวิต แต่หากเป็นเคสที่ต้องจัดการผู้เสียชีวิตที่ถูกพบอยู่ในห้องเป็นระยะเวลานานจะต้องเผชิญกับอุปสรรคต่างๆ จากการเสื่อมสภาพของร่างกายไม่ว่าจะเป็นกลิ่น คราบเลือด รวมไปถึงแมลง จึงต้องมีการใส่ชุดทำความสะอาดอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันเชื้อโรค จากนั้นจึงจะเริ่มจัดการทำความสะอาดพื้นที่ได้ ก่อนที่จะจัดพิธีศพเล็กๆ ให้ผู้เสียชีวิตเพื่อเป็นการส่งดวงวิญญาณและสิ้นสุดงาน รายได้จากพื้นที่ที่มีอดีต มีบริการเก็บกวาดห้องผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นทุกปี โดยในปี 2017 มีรายงานว่าประเทศญี่ปุ่นมีบริษัทที่ให้บริการด้านนี้กว่า 4,000 แห่งเลยทีเดียว โดยหากนับจากช่วงเวลาการทำงานตั้งแต่ 6 โมงเช้าที่เคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกจากห้องแล้วไปถึงช่วงเวลาที่ห้องได้กลับคืนสู่ความว่างเปล่าในช่วงเวลาประมาณ 4 โมงเย็น อัตราค่าบริการโดยเฉลี่ยของประเทศญี่ปุ่นจะอยู่ที่ประมาณ 100,000-160,000 บาท อาชีพเกิดจากปัญหาของสภาพสังคม ไม่เพียงแต่ในประเทศเกาหลีใต้อย่างในซีรีส์เท่านั้นที่อาชีพนี้ได้รับความนิยม ประเทศอื่นๆ ก็เช่นกันโดยเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น […]

เปิดป่า! 4 อาชีพเกี่ยวกับสัตว์ป่า น่าสนใจมาก

น้องๆ เคยรู้สึกเบื่อการอยู่ในเมือง แล้วอยากเปลี่ยนบรรยากาศออกไปอยู่ร่วมกับธรรมชาติหรือเหล่าสัตว์ป่ากันบ้างมั้ย? 🦓 วันนี้พี่ๆ จะพาน้องๆ มาเปิดป่าทำความรู้จักกับ 4 อาชีพสายลุยที่ทำงานใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่าโดยตรง ถ้าใครอยากจะหลีกหนีจากความวุ่นวายในเมืองใหญ่แล้วหันหน้ามุ่งสู่ป่าเพื่อใกล้ชิดกับวิถีความเป็นไปแบบธรรมชาติล่ะก็ ขอบอกว่าห้ามพลาดเลยนะ! 🐅 ช่างภาพสัตว์ป่า ถ้าน้องๆ ชอบที่จะคอยเฝ้าดูธรรมชาติ สังเกตความเป็นไปของสัตว์ป่า.. “ช่างภาพสัตว์ป่า” ต้องเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น้องๆ สนใจแน่ เบื้องหลังความสวยงามของงานภาพถ่ายสัตว์ป่า หรือเรื่องราวสารคดีในธรรมชาติ มีช่างภาพสัตว์ป่าเหล่านี้นี่ล่ะที่คอยเฝ้าบันทึกช่วงเวลาแสนสำคัญเหล่านั้นมาแบ่งปันให้แก่คนอื่นๆ เพื่อที่ทุกคนจะไม่ต้องไปรบกวนธรรมชาติ แต่ก็ยังสัมผัสถึงความสวยงามนั้นได้ 🐘 เจ้าหน้าที่นักอนุรักษ์ ไหนใครชอบเดินทางบ้าง? คนที่คอยเดินทางไปสังเกตุการณ์ ปกป้อง และดูแลสัตว์ต่างๆ จากการรบกวนของมนุษย์ก็คือ “เจ้าหน้าที่นักอนุรักษ์” นี่ล่ะ โดยปกติแล้วจะร่วมกันเป็นกลุ่มหน่วยงานซึ่งได้รับทุนจากองค์กรต่างๆ เพื่อดูแลสัตว์ป่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ถ้ามีใจอยากออกไปช่วยเหลือสัตว์ป่าทั้งหลายล่ะก็ต้องอาชีพนี้เลย 🦅 นักบำบัดพฤติกรรมสัตว์ อยากอยู่ใกล้ๆ สัตว์ที่กำลังรู้สึกหวาดกลัว อยากเป็นเพื่อนที่คอยสอนพวกเขาอย่างใกล้ชิด ก็ต้อง “นักบำบัดพฤติกรรมสัตว์” เลย พวกเขาเปรียมเสมือนคุณครูและเพื่อนของเหล่าสัตว์ที่ยังไม่คุ้นชินกับมนุษย์ ช่วยเหลือในการบอกเหล่าสัตว์ป่าให้ตอบสนองกับคำสั่งของมนุษย์และคุ้ยเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ในบางครั้งอาชีพนี้ก็ยังสามารถต่อยอดไปเป็นครูฝึกสัตว์ได้ 🐕 สัตวแพทย์ หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับ “สัตวแพทย์” ที่เราจะเจอตอนสัตว์เลี้ยงของเราป่วย แต่ถ้าเหล่าสัตว์ป่าไม่สบายขึ้นมาล่ะ สัตวแพทย์จึงมีส่วนช่วยอย่างมากในการเข้าไปดูแลรักษาสัตว์ที่มีอาการบาดเจ็บที่ไม่ได้รับมาจากธรรมชาติ ถ้าน้องๆ […]