12 อาชีพ สายวิทย์สุขภาพ ยอดนิยม

อาชีพสายวิทย์

มารู้จัก 12 อาชีพ สายวิทย์สุขภาพ ยอดนิยม มีอะไรกันบ้าง 1.นักกายภาพบำบัดเป็นวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันรักษา และจัดการเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ ที่เกิดขึ้นจากสภาพและภาวะของโรค ที่เกิดขึ้นในทุกช่วงของชีวิต 2.นักจิตวิทยาคลินิกนักจิตวิทยาคลินิกมีหน้าที่ประเมินความบกพร่องทางจิตด้วย แบบทดสอบทางจิตวิทยาและข้อมูลของผู้ป่วย ให้คำปรึกษาและการรักษาทางจิตวิทยาร่วมกับจิตแพทย์และแพทย์อื่นๆ มีทั้งให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือทำเป็นกิจกรรมกลุ่มบำบัด เช่น เกิดอุบัติเหตุอย่างรุนแรง จนแขนขาใช้ไม่ได้ และยังทำใจยอมรับไม่ได้ จึงต้องมารับการบำบัดจากนักจิตวิทยาคลินิก เป็นต้น 3.นักเวชศาสตร์การกีฬาเป็นหนึ่งในการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยนำความรู้ทางการแพทย์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้การเล่นกีฬาเกิดการบาดเจ็บน้อยที่สุด และทำให้ผู้ที่บาดเจ็บสามารถกลับไปเล่นกีฬาได้ดังเดิม ทำหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กับนักกีฬาทั้งในสภาวะปกติและในระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อร่างกายสมบูรณ์และพร้อมที่จะใช้งานได้ดีที่สุด 4.ทันตแพทย์คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก 5.พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วย พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่นๆ พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขุ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้ 6.เภสัชกรมีหน้าที่จ่ายยาให้ผู้ป่วย แนะนำการใช้ยา ติดตามการใช้ยาให้ผู้ป่วย และเป็นผู้ผลิตยา เภสัชกรจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายสาขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคลินิก โรงพยาบาล และเภสัชชุมชนซึ่งจะต้องเป็นมาตรฐานเดี่ยวกันทั่วโลก ทางเลือกหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกร คือการปฏิบัติงานในร้านขายยาซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าของร้านเอง 7.แพทย์มีหน้าที่ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ 8.นักเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย […]