10 คณะด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรกันบ้าง

คณะสื่อสาร

มาดู 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ แต่ละมหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรบ้าง? ปัจจุบันคณะด้านการสื่อสารถือเป็นคณะที่ได้รับความสนใจ และมีความเติบโตในสายงาน อีกทั้งยังสามารถไปต่อยอดทำงานได้ในหลายสายหากจบคณะด้านการสื่อสาร เราจึงขอแนะนำ 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ ดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ชื่ออะไรกันบ้าง 1.คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และการภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Management ในระดับปริญญาตรี 2.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน โดยจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม 3.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจโดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มุ่งสู่สากล บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคม บริหารจัดการภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ค่านิยม : คุณธรรมและจริยธรรม, ความเป็นไทย, ความคิดสร้างสรรค์ และรู้ทันดิจิทัล 4.สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]

5 วิธีเตรียมตัว ก่อนเป็น เฟรชชี่

เฟรชชี่

หลังจากฝ่าฝันการสอบ TCAS สุดหิน ด่านต่อไปน้องๆ คงกำลังตื่นเต้นที่จะได้เป็น เฟรชชี่ ซึ่งหลายอย่างก็แตกต่างจากการอยู่ในโรงเรียนมัธยม ตามพี่มาดูกันดีกว่า มีวิธีการเตรียมตัวอะไรบ้าง! 1️⃣ ทำความรู้จักกับคณะและมหาลัยให้มากขึ้น 🤝 คณะและมหาลัยถือเป็น “บ้านหลังใหม่” สำหรับเฟรชชี่ทุกคน ดังนั้น ก่อนจะเริ่มเรียนปี 1 น้อง ๆ ก็ควรทำความรู้จักกับคณะและมหาลัยของตัวเองเป็นอันดับแรก คณะและมหาลัยตั้งอยู่ที่ไหน ตึกเรียนหน้าตาเป็นยังไง มีวิชาเรียนที่น่าสนใจไหม และกิจกรรมใดบ้างที่ไม่ควรพลาด 2️⃣ ส่องกฎเกณฑ์ที่ควรรู้ 🧐 น้อง ๆ ควรจะส่องกฎต่าง ๆ เอาไว้ให้อุ่นใจ ไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบของคณะและมหาลัย หรือแม้แต่กฎเกณฑ์การเรียนเองก็ตาม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง เช่น ลงทะเบียนเรียนไม่ครบ หรือเสียสิทธิ์บางอย่างไป เป็นต้น เรื่องสำคัญแบบนี้ต้องศึกษาให้ดี ๆ ห้ามประมาทเป็นอันขาด ลองถามรุ่นพี่ดูก็ได้ 3️⃣ วางแผนชีวิตทั้ง 4 ปีในรั้วมหาลัย 🏫 น้อง ๆ คนไหนที่กำลังคิดว่าการวางแผนชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่จำเป็น ขอบอกเลยว่าน้อง ๆ กำลังคิดผิดอย่างมหันต์ […]