แกทเชื่อมโยง! คณะไหน ใช้คะแนน GAT บ้าง

แกทเชื่อมโยง

GAT แกมเชื่อมโยง คือการสอบความถนัดทั่วไป GAT ซึ่งย่อมาจากคำว่า (General Aptitude Test) หรือการทดสอบความถนัดทั่วไป และ PAT คือการสอบความถนัดด้านวิชาการ (Professional A Aptitude Test) คือ การสอบวัดศักยภาพของนักเรียนที่จะเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ดังนั้นจึงถือว่า คะแนน GAT เป็นคะแนนสำคัญ ที่หากนักเรียนทำได้ดีก็มีสิทธิที่จะใช้คะแนน GAT เข้าศึกษาต่อในคณะที่ต้องการได้ ดังนั้นจึงถือว่า คะแนน GAT เป็นคะแนนสำคัญ ที่หากนักเรียนทำได้ดีก็มีสิทธิที่จะใช้คะแนน GAT เข้าศึกษาต่อในคณะที่ต้องการได้ รวมคณะไหนใช้คะแนน GATเชื่อมโยงบ้าง กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ : ใช้คะแนน GAT, PAT1 และ PAT2 คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะสัตวแพทยศาสตร์, คณะเทคนิคการแพทย์, คณะพยาบาลศาสตร์, คณะเภสัชศาสตร์, คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา และคณะจิตวิทยา เป็นต้น หมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์จะมีเกณฑ์คะแนนที่ใช้ในการสมัครสอบตามที่ กสพท. เป็นผู้กำหนด กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ : […]