10 คณะด้านการสื่อสาร มหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรกันบ้าง

คณะสื่อสาร

มาดู 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ แต่ละมหาวิทยาลัย ใช้ชื่ออะไรบ้าง? ปัจจุบันคณะด้านการสื่อสารถือเป็นคณะที่ได้รับความสนใจ และมีความเติบโตในสายงาน อีกทั้งยังสามารถไปต่อยอดทำงานได้ในหลายสายหากจบคณะด้านการสื่อสาร เราจึงขอแนะนำ 10 คณะด้านการสื่อสารที่น่าสนใจ ดูว่าแต่ละมหาวิทยาลัยใช้ชื่ออะไรกันบ้าง 1.คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ เปิดสอนระดับปริญญาบัณฑิตและระดับบัณฑิตศึกษา ในสาขาวิชาซึ่งสังกัดภาควิชาต่าง ๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารมวลชน วารสารสนเทศ วาทวิทยาและสื่อสารการแสดง และการภาพยนตร์และภาพนิ่ง รวมทั้งเปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ Communication Management ในระดับปริญญาตรี 2.คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนทางด้านวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน เป็นหลักสูตรที่เน้นกลุ่มวิชาเฉพาะตามความถนัดและความสนใจทางสื่อสารมวลชน โดยจะได้รับการศึกษาอบรม ฝึกฝนทักษะให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ จนสามารถนำไปใช้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน รวมทั้งมีความเป็นผู้นำและเข้าใจในปรัชญาวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบ อันจะเกิดประโยชน์แก่ตนเองและประเทศโดยส่วนรวม 3.วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ถือเป็นอีกหนึ่งคณะที่น่าสนใจโดยมีวิสัยทัศน์ เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มุ่งสู่สากล บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคม บริหารจัดการภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาลภายใต้ค่านิยม : คุณธรรมและจริยธรรม, ความเป็นไทย, ความคิดสร้างสรรค์ และรู้ทันดิจิทัล 4.สาขานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ […]