ศุจิกา จาตุรนต์พงศา (พี่ตั๊ก)
สอนวิทยาศาสตร์ ประถม

การศึกษา

  • สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย โรงเรียนสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
  • สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) สาขาวิชามัธยมศึกษา วิชาเอกชีววิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2553
  • สำเร็จการศึกษา ครุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2557

Video