สาธร อุพันวัน (พี่เต๋อ)
GAT เชื่อมโยง

อันดับ 1 ประเทศ การสอบแข่งขันสมาคมคณิตศาสตร์ แห่งประเทศไทย

  • ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น โดยบัณฑิตแนะแนว
  • ที่ 1 ประเทศ การสอบแข่งขัน โดยสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย
  • ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้คิดค้น พัฒนาเทคนิค 4 Steps เต็ม GAT 150

Video