ภาคภูมิ อร่ามวารีกุล (พี่แท็ป)
คณิตศาสตร์ (Alevel)

เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง

  • ที่ 1 ประเทศ การสอบ Pre ม.ต้น คณิตศาสตร์ (100 ตะแนนเต็ม)
  • เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริยญาโท วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ คะแนนสูงสุด อันดับ 1
  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ(MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ผู้คิดค้น และพัฒนาเทคนิค Apoint

Video