ศิริชัย เพชรชู (พี่ชัวร์)
สอน คณิตศาสตร์ ประถม

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสถิติประยุกต์

  • สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปริญญาโทสาขาสถิติประยุกต์ สาขาวิชาเอกเทคโนโลยีการตัดสินใจและการจัดการ
  • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มีนาคม 2549)
  • ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ปีการศึกษา 2550-2551
  • ทุนการศึกษาโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ สควค. ของสสวท. ปีการศึกษา 2545-2548
  • รางวัลทุนเรียนเยี่ยม โรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุงปีการศึกษา 2544

Video