มคธ ทิพย์ชัยเชษฐา (พี่ป่าน)
คณิตศาสตร์ (Alevel)

  • ปริญญาตรี คณะวิศกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจมหาบัญฑิต (MBA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สอบติดทุนรัฐบาลญี่ปุ่น Monbukakusho : MEXT สาขา วิศวกรรมศาสตร์
  • สอนโครงการสอบแข่งขัน ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เช่น สอวน. สสวท. สมาคมคณิตศาสตร์ สพฐ. IJSO
  • อาจารย์รับเชิญหลักสูตร Gifted ของโรงเรียนชั้นนำ

Video