พุทธชาด จันทร์เมือง (พี่ปาล์ม)
สอนวิทยาศาสตร์ ประถม

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหาร ลาดกระบัง เกียรตินิยมอันดับ 1
  • วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกรดเฉลี่ย 3.76
  • ปริญญาตรี ได้รับทุนเรียนดีเยี่ยม จาก SCG ในโครงการ SCG Thailand Scholarship
  • ปริญญาตรี – ปริญญาโท ได้รับทุนเรียนดีจากมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา

Video