โสภณ วณิชพรประเสริฐ (พี่หมู)
เคมี วิทย์ประถม

ประวัติ

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ประสบการณ์การสอน วิทยากร และนักวิชาการ
  • ประสบการณ์การสอนและนักวิชาการวิทยาศาสตร์ ด้านเคมี ในสถาบันกวดวิชามากกว่า 8 ปี
  • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O –NET, PAT, TCAS วิทยาศาสตร์”ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ