ภานุวัฒน์ สัจจะวิริยะกุล (พี่ก๊อฟ)
เคมี

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

  • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาปิโตรเลียม เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • เหรียญทองจากการแข่งขันคัดเลือกนักเรียนเข้าอบรมโครงการ สสวท. ปี พ.ศ. 2548
  • มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโรงเรียนอัสสัมชัญ
  • สอบเข้าโครงการ สอวน. วิชาเคมี ศูนย์กรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนนสูงสุด
  • รางวัลระดับดีเยี่ยม (เหรียญทอง) จากการแข่งเคมีโอลิมปิกระดับชาติ สอวน. ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2
  • ปริญญาโทศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การคะแนนสูงสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หัวหน้าทีมฝึกสอนเพื่อติวสอบเข้าโครงการ สอวน. และ สสวท. ของ โรงเรียนอัสสัมชัญ
  • มีประสบการณ์การสอนวิชา เคมี ทั้งในระดับมัธยมและระดับปริญญาตรี รวมกว่า 8 ปี

Video