กษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์ (พี่บูม)
คณิตศาสตร์ (Alevel)

การศึกษา

  • ม.ปลาย: โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา GPA 4.00
  • ปริญญาตรี: B.S. with Distinction in Energy Resources Engineering, Stanford University, USA, GPA 4.00
  • ปริญญาโท: M.S. in Petroleum Engineering, Stanford University, USA, GPA 4.00

เกียรติประวัติ

  • คะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของประเทศในระบบ Admissions ปี 2551 (เข้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • คะแนนสูงสุดวิชาความถนัดทางวิศวกรรม ปี 2551
  • คะแนนสูงสุด A-NET วิทยาศาตร์ ปี 2551
  • 100 คะแนนเต็ม O-NET คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2550

Video