Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

คอร์ส & แผนการเรียน ประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2563

สำหรับสอบเข้า ม.1

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

ป.4

คณิตศาสตร์

b

คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

m

คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 2

xxxxxxxxx

คณิต Classic ป.5 เทอม 1

วิทยาศาสตร์

d

วิทย์ฯ Classic ป.4 เทอม 1

dd

วิทย์ฯ Classic ป.4 เทอม 2

nb

วิทย์ Classic ป.5 เทอม 1

ป.5

คณิตศาสตร์

i

คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 2

q

คณิต Classic ป.6 เทอม 1

qqqqq

คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2

zz

คณิตฯ Advanced เล่ม 1

k

คณิตฯ Advanced เล่ม 2

bbbbbbb

คณิตฯ Advanced เล่ม 3

วิทยาศาสตร์

nnnnn

วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 2

cccc

วิทย์ Classic ป.6 เทอม 1

vv

วิทย์ฯ Classic ป.6 เทอม 2

x

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 1 – ชีววิทยา

xx

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 2 – เคมี

zzzzz

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 3 – ฟิสิกส์

ป.6

คณิตศาสตร์

t

คณิตฯ Advanced เล่ม 4

q

ติวเข้ม คณิตฯ สอบเข้า ม.1

dddddddddddd

UpSkill คณิตฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ Gifted โรงเรียนแข่งขันสูง

qa

UpSkill คณิตฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ Gifted โรงเรียนแข่งขันสูง

วิทยาศาสตร์

n

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 4 – วิทยาศาสตร์กายภาพ

cxcxcxc

ติวเข้ม วิทย์ฯ สอบเข้า ม.1

zzzzzzzzzzz

UpSkill วิทย์ฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ Gifted โรงเรียนแข่งขันสูง