Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

คอร์ส & แผนการเรียน ประถมศึกษา
ปีการศึกษา 2563

สำหรับสอบเข้า ม.1

“คลิกเลือกคอร์สเรียนที่สนใจ”

ป.4

คณิตศาสตร์

คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 1

คณิตฯ Classic ป.4 เทอม 2

คณิต Classic ป.5 เทอม 1

วิทยาศาสตร์

วิทย์ฯ Classic ป.4 เทอม 1

วิทย์ฯ Classic ป.4 เทอม 2

วิทย์ Classic ป.5 เทอม 1

ป.5

คณิตศาสตร์

คณิตฯ Classic ป.5 เทอม 2

คณิต Classic ป.6 เทอม 1

คณิตฯ Classic ป.6 เทอม 2

คณิตฯ Advanced เล่ม 1

คณิตฯ Advanced เล่ม 2

คณิตฯ Advanced เล่ม 3

วิทยาศาสตร์

วิทย์ฯ Classic ป.5 เทอม 2

วิทย์ Classic ป.6 เทอม 1

วิทย์ฯ Classic ป.6 เทอม 2

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 1 – ชีววิทยา

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 2 – เคมี

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 3 – ฟิสิกส์

ป.6

คณิตศาสตร์

คณิตฯ Advanced เล่ม 4

ติวเข้ม คณิตฯ สอบเข้า ม.1

UpSkill คณิตฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ Gifted โรงเรียนแข่งขันสูง

UpSkill คณิตฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ Gifted โรงเรียนแข่งขันสูง

วิทยาศาสตร์

วิทย์ฯ Advanced เล่ม 4 – วิทยาศาสตร์กายภาพ

ติวเข้ม วิทย์ฯ สอบเข้า ม.1

UpSkill วิทย์ฯ สอบเข้าสาธิตฯ ปทุมวัน และ Gifted โรงเรียนแข่งขันสูง