OnDemand ใจดีให้เรียนฟรี 1 เรื่อง 100 เท่านั้น วันนี้ – 31 พฤษภาคมนี้

เตรียมพร้อมทุกการเปลี่ยนแปลง น้องใหม่รับสิทธิ์เรียนฟรี 1 เรื่อง

เพียงจ่ายค่าตำรา 100 บาท (ยกเว้นตำราสีวิชาเคมีและชีวะ จ่ายค่าตำรา 150.-)

รับสิทธิ์วันนี้ถึง 31 พฤษภาคมนี้เท่านั้น ที่ออนดีมานด์ทุกสาขา

* เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด