ภัทรพล ไพศาลภาณุมาศ (พี่เฟรน)
ฟิสิกส์

เรียนวิทย์แบบธรรมชาติ  กับพี่เฟรนด์

ปริญญาโท

 • สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการศีกษา (การสอนฟิสิกส์ )
  มหาวิทยาลัยมหิดล

ปริญญาตรี

 • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • รัฐศาสตรบัณฑิต
  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผู้ก่อตั้งกลุ่ม ฟิสิกส์นอกเมือง ประสบการณ์การสอน  มากกว่า 10 ปี

 • วิทยากรพิเศษ โครงการ “ ติว O – NET, PAT, TCAST วิทยาศาสตร์ ”
  ให้กับโรงเรียนดังในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ

Video